2013Przetargi

Przetarg

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu po byłej kotłowni położonego w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25.

Lokal po byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 78,13 m2 usytuowany jest na działkach nr. dz. 13/2 i 35/1 a udział w prawie własności ułamkowej części gruntu wynosi 7813/188576.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S/00017946/8.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 40.685,00 złotych oraz wartość ułamkowej części gruntu wynosi: 4.962,00 złotych.
Cena wywoławcza nieruchomości zabudowanej wynosi: 45.647,00 złotych

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 28 listopada 2013 roku na konto Urząd Gminy w Klimontowie ulica Zysmana 1, 27-640 Klimontów, NBS Solec-Zdrój O/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066, w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 4.565,00 złotych słownie: (cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych).

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 2 grudnia 2013 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ulica Krakowska 15 (sala posiedzeń I piętro).

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Wójt Gminy
Ryszard Adam Bień