2016Przetargi

Przetarg

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntu rolnego obręb 13 Konary, gmina Klimontów.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w gminie Klimontów, obręb Konary w granicach działki nr ewid. 108/2 o powierzchni 1,24 ha.

  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie produkcji rolnej
  • księga wieczysta KI1S/00053120/6 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi: 141,86 zł za cały przedmiot dzierżawy.
Uwaga: Uczestnik przetargu na własny koszt i własnym staraniem zapewni sobie dojazd do w/w nieruchomości.
Przetarg odbędzie się w dniu 06 września 2016r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 15,00zł (słownie: piętnaście złotych) do godz. 1400 do 02 września 2016 r. na konto Gminy Klimontów w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066.
Nieruchomość zostanie wydzierżawiona na okres trzech lat na cele rolnicze bez prawa zabudowy. Czynsz dzierżawny płatny do 30 listopada każdego roku dzierżawy.
Osoba wyłoniona w przetargu jako dzierżawca nieruchomości zobowiązana jest do podpisania umowy dzierżawy na przedmiotową nieruchomość w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Granice dzierżawionej nieruchomości nie będą wznawiane przez Gminę.
Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w wyniku przetargu na rzecz wygrywającego przetarg.
Przyszły dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydzierżawioną nieruchomością oraz płacenia należnego podatku.
W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przez wygrywającego przetarg, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na podane konto w ciągu 3 dni roboczych, licząc od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyn.
Informacje o przedmiocie dzierżawy i warunkach przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1 (pokój nr 7) lub tel. 158661100.