2016Przetargi

Przetarg

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie §18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok
  produkcji
  Cena
  wywoławcza
  (brutto)
  1. Beczka asenizacyjna „Kościan”
  typ PS 45
  nr rej. TGJ 638P
  nr pod. 1802 – bez pompy
  1987 3500
  2. Samochód śmieciarka
  Liaz Bobr
  nr rej. TSA 63UE
  nr VIN TNYBR1812H2FD0588
  1987 10000
 2. Sprzęt można oglądać od 06.06.2016 r. do 20.06.2016 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  1. Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45 – 350,00 zł
  2. Samochód śmieciarka Liaz Bobr – 1000,00 zł

  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.06.2016 r. do godz. 10:00 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.

 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 21.06.2016 r. do godziny 10:00 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie: www.bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce przetargi – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godzinie 10:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.