2016Przetargi

Przetarg

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż środków trwałych

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych, zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok
  produkcji
  Cena
  wywoławcza
  (brutto)
  1 Samochód Star 200
  (ciężarowy skrzyniowy)
  nr. rej. TSA 23CV
  nr fabr. A2000271374
  1985 2000
  2 Koparko-ładowarka UN 053.1
  nr. rej. KJI 4283
  Przemienne wysięgniki obrotowe
  z łyżkami do kopania i załadunku
  1988 8000
 2. Sprzęt można oglądać od 06.06.2016 r do 20.06.2016 r od Poniedziałku do Piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  1. Samochód Star 200 – 200,00 zł
  2. Koparko-ładowarka UN 053.1 – 800,00 zł

  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.06.2016 r. do godz. 10:00 przelewem na rachunek bankowy NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.

 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 21.06.2016 r. do godziny 10:00 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie www.bip.klimontow.akcessnet.net w zakładce przetargi – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2016 r. o godzinie 10:30 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.