2014Przetargi

Przetarg – budowa sieci wodociągowej

Klimontów: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA GMINA KLIMONTÓW
Numer ogłoszenia: 240030 – 2014; data zamieszczenia: 17.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA GMINA KLIMONTÓW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA SĄ ROBOTY BUDOWLANE P.N. BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA GMINA KLIMONTÓW. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST WYKONANIE:SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KONARY, KONARY KOLONIA: – włączenie do istniejącej magistrali DN 160 – 4kpl, komora pomiarowa – 4kpl, PE Ø 160 mm – 4.328 m w tym: PE 100 SDR 17 PN 10 160×9,5 – 2.715 m, PE 100 SDR 11 PN 16 160×14,6 – 1.613 m; PE Ø 110 mm – 10.714 m w tym: PE 100 SDR 17 PN 10 110×6,6 – 4.745 m, PE 100 SDR 11 PN 16 110×10,0 – 5.969 m; PE Ø 50 mm – 285 m w tym: PE 100 SDR 17 PN 50x 3,0 – 234 m, PE 100 SDR 11PN 16 50×4,60 – 51 m; PE Ø40 mm – 1.141m w tym: PE 100 SDR 17 PN 10 40×2,4 – 880 m, PE 100 SDR 11 PN 16 40×3,7 – 261 m; hydranty nadziemne Dn 100 – 24 kpl; zasuwy wodociągowe Dn 150 – 5 kpl; zasuwy wodociągowe Dn 100 – 13 kpl; zawory odpowietrzające – 2 kpl…

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄCY DO POSTĘPOWANIA JEST ZOBOWIĄZANY WNIEŚĆ WADIUM W WYSOKOŚCI 20 000,00 ZŁ/SŁOWNIE DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2.WADIUM MOŻE BYĆ WNIESIONE W JEDNEJ LUB KILKU FORMACH WYMIENIONYCH W ART.45 UST.6 USTAWY.3.W PRZYPADKU WNOSZENIA WADIUM W PIENIĄDZU, USTALONA KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY ZAMAWIAJĄCEGO:BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU O/KLIMONTÓW NR KONTA 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066.; 4. WADIUM MUSI BYĆ WNIESIONE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. ZA TERMIN WNIESIENIA WADIUM W FORMIE PIENIĘŻNEJ PRZYJMUJE SIĘ DATĘ WPŁYWU ŚRODKÓW NA RACHUNEK ZAMAWIAJĄCEGO.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE, WYKONAŁ CO NAJMNIEJ JEDNO ZADANIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE WODOCIĄGU LUB KANALIZACJI MIN.10 000 M, Z PODANIEM ICH RODZAJU I WARTOŚCI, DATY I MIEJSCA WYKONANIA WRAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH,ŻE ROBOTY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI.WARUNEK BĘDZIE UZNANY ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ AKTUALNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNEK ZOSTANIE SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE JEST UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. KOSZTORYS OFERTOWY.2.PEŁNOMOCNICTWO – W PRZYPADKU PODPISU OFERTY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIO :TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:a)wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych nie pozwalających na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, b) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, c) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca. . ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA INNYCH ZMIAN W PRZYPADKU: a)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( w szczególności wypadki losowe, choroba) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, c) kolizji z infrastruktura podziemna, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny, d) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE UL.ZYSMANA 1 27-640 KLIMONTÓW.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY W KLIMONTOWIE UL.ZYSMANA 1 27-640 KLIMONTÓW.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak