2014Przetargi

Przetarg – projekt wodociągów

Klimontów: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów i Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów
Numer ogłoszenia: 348186 – 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów i Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą: – Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu z przyłączami w miejscowości Ułanowice gmina Klimontów i Opracowanie dokumentacji projektowej budowy wodociągu z przyłączami w miejscowości Adamczowice i Przybysławice gmina Klimontów 2. Wykonanie badań geologicznych niezbędnych do wykonania projektów wodociągu. 3. Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej z przyłączami o łącznej długości 21,7 km sieci głównej i 154 szt. przyłączy do budynków ( podana długość sieci wodociągowej oraz ilość przyłączy jest jedynie szacunkowa) w tym: – dla projektu dla miejscowości Ułanowice – 7,8 km, 62 szt. przyłączy do budynków, – dla projektu dla miejscowości Adamczowice i Przybysławice – 13,9 km, 118 szt. przyłączy odrębnie dla każdego zadania wymienionego wyżej: a) projekt budowlany w ilości 5 egz b) projekt wykonawczy w ilości 5 egz c) przedmiar robót – 2 egz d) kosztorysy inwestorskie – 2 egz -e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 2 egz f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), g) oprócz wersji papierowej całość dokumentacji ma być dostarczona na nośniku elektronicznym, wersja cyfrowa musi zawierać te same elementy co dokumentacja w formie papierowej. Rysunki, uzgodnienia i inne dokumenty należy zapisać w formie pdf. h) uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień, opinii i decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę w tym między innymi: – decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia, – decyzji inwestycji celu publicznego – pozwoleń wodno- prawnych, – map sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych, – informacja z rejestru gruntów dla działek objętych postępowaniem administracyjnym, – uzyskanie zgody od właścicieli nieruchomości na realizację planowanego przedsięwzięcia w formie umowy po uprzednim ustaleniu przebiegu sieci i przyłącza na mapie, – uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej, – uzyskanie decyzji od Zarządu Dróg Powiatowych – – uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie – uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego u zarządców dróg publicznych, 4) całość dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Sandomierzu leży po stronie Wykonawcy. 5) Wykonawca uzyska od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo w zakresie niezbędnym do uzyskanych decyzji i reprezentowania Zamawiającego przed innymi Instytucjami. 6) Średnice projektowanej sieci wodociągowej, zastosowane materiały, metodę wykonania sieci wodociągowej (przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia należy konsultować na etapie projektowania z Zamawiającym.. 7) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie. 8) Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać rodzajów materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 9) Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. . (Dz.U. z 2013 r. Poz. 1129) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego, zgodnie z Prawem budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym i innymi aktami normatywnymi. 10) Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac. 11) Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników w oparciu, o które sporządzono kosztorys. 12) Projektant udzieli rękojmi za wady w dokumentacji projektowej, która wygaśnie wobec niego wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności ostatniego wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonywanych na podstawie przedmiotowych opracowań projektowych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.20.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 2. Wykonawca wnosi wadium: – na konto zamawiającego przelewem (numer konta Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066) lub w jednej z poniższych form: – w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, – w gwarancjach bankowych, – w gwarancjach ubezpieczeniowych, – poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieni warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2)
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał usługi związane z wykonywaniem projektów budowy sieci wodociągowej min 10 km lub sieci kanalizacyjnej min 5 km
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnieni warunku poprzez złożenie oświadczenia (zał. nr 2)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: – co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej 200 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. IX SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych poniżej warunkach: 1) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy, 2) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, 3) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy dla części zamówienia, którą wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy, 4) w szczególnie uzasadnionym przypadku wystąpienia konieczności realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której wykonawca nie wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców określonych we wzorze umowy, 5) wydłużenia terminu wykonania zamówienia z uwagi na : – wyjątkowo niesprzyjających warunkach pogodowych – wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji zamówienia, – przedłużające się procedury administracyjne – innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, termin może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności, 6) zmiany urzędowej stawki podatku VAT

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Klimontów ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów- sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie