2014Przetargi

Przetarg – przebudowa dróg gminnych

Klimontów: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
Numer ogłoszenia: 137478 – 2014; data zamieszczenia: 23.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg w miejscowościach Zakrzów, Pęchów o łącznej długości 3361mb. 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie przebudowy drogi gminnej: a) nr 331003 Zakrzów przez wieś tj: – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym – 1,07 km – Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem warstwy ziemi z jej brzegów – 3930,10m2 – Rozebranie przepustów z rur betonowych – 47,50 m – Rozebranie ścianek czołowych przepustów – 14 szt – Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem na odkład w gr. kat. I-V- 76 m3 – Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15cm – 3930,10m2 – Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 – warstwa wiążąca w ilości 50kg/m2 – 3822,80m2 – Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 – warstwa ścieralna gr. w-wy 4cm – 3715,50m2 – Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 40cm pod zjazdami – 37,5 m – Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 50cm pod koroną drogi – 7,5 m – Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60cm pod koroną drogi – 15 m – Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 40cm pod zjazdami – 10 szt – Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 50cm pod koroną drogi – 2 szt – Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 60cm pod koroną drogi – 2 szt – Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym wraz ze skropieniem powierzchniowym emulsją bitumiczną – 1073 m3 – Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu mulda układanych na ławie betonowej – 190 mb – Umocnienie skarp rowu elementami betonowymi – 171 m2 – Umocnienie dna rowu prefabrykowanymi korytkami betonowymi typu kolejowego układanych na ławie betonowej – 190mb – Ustawienie znaków pionowych średnich(słupki) – 15 szt – Ustawienie znaków pionowych średnich(tarcze znaków) – 26 szt – Demontaż stalowej balustrady na moście i na dojeździe do mostu wraz z ponownym montażem po renowacji – 24 m – Rozebranie chodnika, jezdni mostu drewnianego – demontaż elementów drewnianych pomostu z desek o gr. 50+80mm (dwie warstwy) wraz z załadunkiem i transportem do 10 km – 7,53m3 – Rozebranie belek poprzecznych drewnianych o przekroju 15x20cm dł. 5,7m wraz z załadunkiem i transportem do 10 km – 1,88m3 – Czyszczenie blachownic w konstr. stalowych mostów do III st. czystości-czyszczenie elementów stalowych ustroju nośnego złożonego z dźwigarów IP 450 – 53,28m2 – Malowanie blachownic w konstr. stalowych mostów ręczne pędzlem jedna warstwa – wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej ustroju nośnego złożonego z dźwigarów IP 450 – 53,28m2 – Ustroje niosące mostów drewnianych. Wbudowanie belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych (drewno impregnowane ciśnieniowo) wraz z izolacją z papy – belki 20x25cm – 3,14m3 – Jezdnie mostów drewnianych (drewno impregnowane ciśnieniowo) warstwa dolna gr. 10cm – 5,22m3 – Jezdnie mostów drewnianych (drewno impregnowane ciśnieniowo) warstwa górna gr. 6cm – 2,48m3 – Wykonanie chodnika (drewno impregnowane ciśnieniowo) warstwa górna gr. 6cm – 0,65m3 – Wymiana opraw oświetlenia ulicznego (oprawa LUGSAN 70W) – 10 szt b) Pęchów-Zakrzów tj: – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym -2,10 km – Karczowanie drzew, pni o średnicy ponad 100cm wraz z odwozem na odl. do 5 km – 16 szt – Karczowanie krzewów wraz z odwozem na odl. do 3km – 200m2 – Przygotowanie podłoża pod wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni wraz z usunięciem warstwy ziemi z jej brzegów – 7612,60m2 – Rozebranie przepustów z rur betonowych – 15 m – Rozebranie ścianek czołowych przepustów – 4 szt – Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 20cm – 7612,60m2 – Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 – warstwa wiążąca w ilości 50kg/m2 – 7402,80m2 – Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1 o uziarnieniu 0-12,8 – warstwa ścieralna gr. w- wy 4cm – 7193 m2 – Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60cm pod koroną drogi – 7,5m – Ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 80cm pod koroną drogi – 7,5m – Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 60cm pod koroną drogi – 2 szt – Wykonanie ścianek czołowych do przepustów średnicy 80cm pod koroną drogi – 2szt – Uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych materiałem kamiennym wraz ze skropieniem powierzchniowym emulsją bitumiczną – 2098m2 – Ustawienie znaków pionowych średnich (słupki) – 7 szt – Ustawienie znaków pionowych średnich. (tarcze znaków) – 8 szt – Montaż barier energochłonnych na przepustach – 24 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.11.00-3, 31.52.72.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100). Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 08.05.2014r godz. 10.00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego, min.1 zamówienia obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu dróg o wartości min. 700 tys. zł
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował: – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie