2014Przetargi

Przetarg – przebudowa dróg gminnych

Klimontów: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.: 1. Przebudowa drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+775 2. Odbudowa drogi gminnej Beradz-Łownica nr ewid. Dz. 76 od km 0+300 do km 0+750
Numer ogłoszenia: 76454 – 2014; data zamieszczenia: 07.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.: 1. Przebudowa drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+775 2. Odbudowa drogi gminnej Beradz-Łownica nr ewid. Dz. 76 od km 0+300 do km 0+750.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Na przedmiot zamówienia składa się wykonanie: 1. Przebudowa drogi gminnej Olbierzowice-Nowa Wieś od km 0+000 do km 0+775 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim – 0,775 km – Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV – 3100,00m² – Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, gr. w-wy 15cm – 3100,00m² – Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych gr. 6 cm – 775,00m² – Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów frakcji 8-11mm w ilości 18dm³/m² emulsją asfaltową kationową – 775m² – Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów frakcji 5-8mm w ilości 18dm³/m² i emulsją asfaltową kationową – 775m² – Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. 5 km przy średniej grubości 2cm (50kg/m2) – 117,75 t Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. Do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 2355 m² – Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III – 1550m² – Wykonanie sączków poprzecznych z rur perforowanych Ø 150mm w geowłókninie wraz z wykonaniem robót ziemnych i zasypaniem kruszywem – 40 mb Wykonanie sączków podłużnych z rur perforowanych Ø 150mm w geowłókninie wraz z wykonaniem robót ziemnych i zasypaniem kruszywem – 240 mb 2. Odbudowa drogi gminnej Beradz-Łownica nr ewid. Dz. 76 od km 0+300 do km 0+750 – Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie podgórskim lub górskim – 0,45 km – Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV – 1440 m² – Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy po zagęszczeniu do 20 cm – 288,00m³ – Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową AC 11 W (warstwa wiążąca) dowożoną z odl. do 5 km przy średniej grubości 2 cm – 69,75 t – Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm – 1350 m² – Ścinanie poboczy mechanicznie, grubość warstwy ścinanej 10 cm, wraz z odwiezieniem ścinki na odkład – 450m² – Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – 450m² – Plantowanie skarp i dna wykopów w gruncie kat. I-III – 900m² Szczegółowy opis zamówienia zawierają przedmiary robót będące załącznikami do SIWZ. Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej jak i w innych dokumentach znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych i jakościowych. Wykonawca może w takich przypadkach zaoferować produkty równoważne z tym, że oferowane produkty winny posiadać parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same jak wskazane w dokumentacji projektowej lub w innych dokumentach. Wykonawca który oferuje produkty równoważne jest obowiązany wykazać, że produkty te spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3. W cenie zadania należy uwzględnić również koszty prac niezbędnych do wykonania zamówienia- poza wymienionymi w przedmiarach robót tj: Koszty urządzenia, zabezpieczenia i uporządkowania po wykonaniu zamówienia placu budowy Koszty wprowadzenia czasowej organizacji ruchu (projekt, oznakowanie) Koszty badań laboratoryjnych, prób, odbiorów Koszty dokumentacji powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy zł 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, składa wraz z ofertą pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. 4. Kosztorysy ofertowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiany umowy mogą dotyczyć: 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych, 2) zmiana technologii wykonania 3) zmiany ilości robót budowlanych, usług lub dostaw albo zmiany sposobu ich wykonania w stosunku do przedmiaru robót lub kosztorysu ofertowego wykonawcy, pod warunkiem, że nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, 4) zmiany terminów wykonania robót budowlanych, 5) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 6) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w tym podatku VAT), 7) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, 8) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający. Zmiany umowy mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności: 1) niezgodność przedmiaru robót z określeniem przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , 2) obniżenie kosztu wykonania robót (wynagrodzenia Wykonawcy) 3) zmiany obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 5) poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 6) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego; lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 7) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 8) udzielenie robót dodatkowych koniecznych do wykonania podstawowego zakresu zamówienia, 9) siła wyższa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie