2013

Przetarg – przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego

Klimontów: Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na jego uzupełnieniu na terenie gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 163200 – 2013; data zamieszczenia: 24.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa istniejącego oświetlenia drogowego polegająca na jego uzupełnieniu na terenie gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 1.Zabudowa opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Górki na istniejących słupach tj. podwieszenie napowietrznej linii typu AsXsn – 2x25mm2, L-165 mb montaż źródła światła 150 W w ilości 3 szt na wysięgnikach jednoramiennych zabudowa układu pomiarowego i sterowni oświetleniem drogowym 2.Zabudowa dodatkowych słupów, opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Nowa Wieś-Julianów na istniejących i projektowanych słupach tj. dobudowa słupów E-10,5/4,3 – 2 szt wymiana drewnianych słupów na wirowe E-1-,5/4,3 – 2 szt podwieszenie przewodu AsXsn 2×25 mm2, L-85 mb i linki AL-35 mm2, L-604 mb montaż źródła światła – 150 W w ilości 6 szt na wysięgnikach rurowych jednoramiennych zabudowa układu pomiarowego i sterowni oświetleniem drogowym 3.Zabudowa dodatkowych opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Klimontów na istniejących słupach tj: podwieszenie przewodu AsXsn 2×25 mm2, L-735 mb montaż źródła światła 70 W w ilości 3 szt na wysięgnikach rurowych jednoramiennych zabudowa układu pomiarowego i sterowni oświetleniem drogowym. 4.Zabudowa dodatkowych opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Goźlice na projektowanych słupach tj: dobudowa słupa ZN-10 1 szt i E10,5/6 – 1 szt podwieszenie przewodu AsXsn 2×35 mm2, L-180 mb montaż źródła światła – 70 W – 1 szt na wysięgniku rurowym jednoramiennym. 5.Zabudowa dodatkowych opraw oswietlenia drogowego w miejscowości Byszów na istniejących słupach tj:- podwieszenie przewodu AsXsn 2x35mm2, L-190 mb – montaż źródła światła – 70 W w ilości 3szt na wysięgnikach rurowych jednoramiennych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy według formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie dotyczącym warunku posiadania wiedzy i doświadczenia zamawiający wymaga wykonania w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonego , minimum 1 zamówienia, obejmującego roboty budowlane w zakresie budowy oswietlenia drogowego o wartości minimum 50.000,00 zł. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W zakresie tego warunku zamawiający wymaga dysponowania kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej i przynależącym do właściwej izby samorządu zawodowego. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku wykonawcy złożą określone w ogłoszeniu i SIWZ oświadczenia i dokumenty.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać że łącznie spełniają w/w warunek. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonych oświadczeń lub dokumentów uwzględniając zapisy art.26 ust.3 ustawy, według formuły spełnia lub nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul.Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sektretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie