Przetarg – sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony

sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Ułanowice jako działka nr ewid. 279/2 o powierzchni 0,1400ha
– księga wieczysta KW 37995 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
– teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 14 176,00zł
Słownie złotych: czternaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 00/100
(do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT.
Aktualnie stawka podatku VAT wynosi 23%)
Wadium wynosi: 1418,00zł
Słownie złotych: jeden tysiąc czterysta osiemnaście złotych 00/100

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie,ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.

Zmiana wielkości fontu
Zmiana kontrastu