2013Przetargi

Przetarg – sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Klimontów

Trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości nr ewid. 404/4 stanowiącej inne tereny zabudowane w Klimontowie, gm. Klimontów o powierzchni cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystych nr KW 69763.
Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 100 000,00 zł.
Wadium wynosi: 10 000,00 złotych
słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100.
Zbywana nieruchomość nie posiada obciążeń na rzecz osób trzecich, nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na terenie przewidzianym pod uprawy polowe.
Wadium należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 października 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066).

Przetarg odbędzie się w dniu 29 października 2013 roku o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.