2013Przetargi

Przetarg – sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej
w miejscowości Nawodzice

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem biurowo–gospodarczym i garażami dla ciągników i maszyn rolniczych oznaczonych w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/1 o powierzchni 0,5000ha:

  • księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza: 94 000,00zł
Wadium wynoszące 9 400,00zł należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 27 sierpnia 2013 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O. Klimontów nr rachunku 34 8517 0007 0090 0000 0925 0004).
Przetarg odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2013 roku o godzinie 10ºº w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z zm.).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.