2015Przetargi

Przetarg – sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,30ha (terminy poprzednich przetargów: 29.10.2013, 28.03.2014)

  • księga wieczysta KI1S/00052148/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej
  • nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 14 400,00zł
Wadium wynosi: 720,00zł

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 lipca 2015 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)
Przetarg odbędzie się w dniu 31 lipca 2015 roku o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz .U. z 2014r. Poz. 1490).
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.