2014Przetargi

Przetarg – sprzedaż prawa własności nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000ha

  • księga wieczysta KW 52148 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 11 520,00zł
Słownie złotych: jedenaście tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100
Wadium wynosi: 1 152,00zł
Słownie złotych: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 24 marca 2014 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Przetarg odbędzie w dniu 28 marca 2014 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.