2014Przetargi

Przetarg – sprzedaż prawa własności nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Borek Klimontowski jako działka nr ewid. 117/1 o powierzchni 0,5500ha

  • księga wieczysta KW 36113 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 26/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie upraw polowych

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 8 588,00zł
Słownie złotych: osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem zł 00/100
Wadium wynosi: 858,80 zł
Słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100
Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 marca 2014 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 09125 0066)

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.