2014Przetargi

Przetarg – sprzedaż prawa własności nieruchomości

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w miejscowości Nawodzice
na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/2 o powierzchni 0,5400ha

  • księga wieczysta KW 21024 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego , natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 18 878,00zł
Wadium wynoszące 1 887,80 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 24 marca 2014 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066).

Przetarg odbędzie się w dniu 28 marca 2014 roku o godz. 930 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana, pokój nr 7.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r roku w sprawie sposobu trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.