2014Przetargi

Przetarg – sprzedaż środków trwałych ZGKiM

Ogłoszenie
o przetargu na sprzedaż środków trwałych

Na podstawie §18 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie

 1. Ogłaszam przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego, wyeksploatowanego nw. majątku ruchomego:
  Lp. Typ pojazdu Rok produkcji Cena wywoławcza (brutto)
  1 Piaskarka nakładana PP1 nr inw. 5086/582
  – bez silnika napędu taśmy
  1991 700
  2 Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45 nr rej. TGJ 638P nr pod. 1802 – bez pompy 1987 3 500
  3 Samochód śmieciarka Liaz Bobr nr rej. TSA 63UE nr VIN TNYBR1812H2FD0588 1987 10 000
 2. Sprzęt można oglądać od 11.04.2014r do 28.04.2014r w godzinach od 800 do 1400 na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie
 3. Szczegółowe warunki, zasady uczestnictwa w przetargu zostały określone w załączniku nr 1 do ogłoszenia
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium (wyłącznie w pieniądzu) w wysokości:
  a) Piaskarka nakładana PP1 – 70,00 zł
  b) Beczka asenizacyjna „Kościan” typ PS 45 – 350,00 zł
  c) Samochód śmieciarka Liaz Bobr – 1000,00 zł,
  które należy wpłacić najpóźniej do dnia 29.04.2014r. godz. 1000 przelewem na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr. 64 8517 0007 0090 0000 0736 0001 z dopiskiem „Wadium”. W tytule przelewu należy podać również nazwę sprzętu którego dotyczy wadium. Dowód wniesienia wadium (oryginał lub kserokopia z podpisem za zgodność z oryginałem) winien być dołączony do oferty.
 5. Oferty należy składać w siedzibie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów w terminie do 29.04.2014r do godziny 1000 – wyłącznie na formularzu zamieszczonym na stronie bip.klimontow.akcesnet.net – załącznik nr 2 do ogłoszenia
 6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.04.2014r o godzinie 1030 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie ul. Żeromskiego 30.
 7. Sprzedający zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenia ukryte, wady powstałe w wyniku dotychczasowego użytkowania przedmiotu przetargu.
 8. Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.