2015Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Nawodzice jako działka nr ewid. 1547/2 o powierzchni 0,54ha (termin poprzedniego przetargu 31.07.2015 r.)

  • księga wieczysta KI1S/00021024/0 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej i zagrodowej
  • nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomość po obniżeniu 40% wynosi: 14 159,00 zł.
Wadium wynosi: 1416,00 zł.
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 23 listopada 2015 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0925 0066).
Przetarg odbędzie się 27 listopada 2015r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1., pokój nr 7.
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium, przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.