2017Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Ogłoszenie

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz §3, §6, §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) i uchwały Rady Gminy w Klimontowie z dnia 27 czerwca 2013 r. nr XXVII/268/13 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Goźlice jako działka nr ewid. 435 o powierzchni 0,3000 ha (terminy poprzednich przetargów: 31.07.20153, 23.11.2015, 22.02.2016)

 • księga wieczysta KI1S/00052148/1 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (uwaga: Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie stanowi podstawy do wydawania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego)
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu
 1. Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 6 600,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych 00/100)
 2. Wadium wynosi: 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych)
 3. Gmina Klimontów  sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
 4. Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie dowodu wpłaty wadium oraz ważnego dowodu osobistego oferenta.
Wadium w wysokości 660,00 zł uczestnicy przetargu powinni wpłacić najpóźniej do dnia 20 października 2017 r. na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066) – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.
Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 158661100 (pokój nr 7).

Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa no9tarialnego przedłożonego w oryginale
 4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości)
 6. za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków
 8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu
 9. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument
 10. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.