2016Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Ułanowice jako działka nr ewid. 279/2 o powierzchni 0,1400ha (termin poprzedniego przetargu 27.11.2015r.)

  • księga wieczysta KW KI1S/00037995/2 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położona jest na obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.

Cena wywoławcza za nieruchomość po obniżeniu ceny wywoławczej o 40% wynosi: 8 505,60 zł
Słownie złotych: osiem tysięcy pięćset pięć złotych 60/100

Wadium wynosi: 851,00 zł
Słownie złotych: osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 00/100
Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 25 marca 2016 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066)
Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r. poz. 1490)
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Przetarg odbędzie się w dniu 31 marca 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.