2016Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
III przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Borek Klimontowski jako działka nr ewid. 117/1 o powierzchni 0,5500 ha (terminy poprzednich przetargów: 31.07.2015, 23.11.2015)

  • księga wieczysta KW KI1S/00036113/9 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
  • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr 26/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie upraw polowych

Nieruchomość nie posiada zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Cena wywoławcza za nieruchomość po obniżeniu o 40% wynosi: 6441,00 zł

Wadium wynosi: 644,00 zł

Wadium należy wpłacić w pieniądzu najpóźniej do dnia 18 lutego 2016 roku na konto Urzędu Gminy w Klimontowie (NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 09125 0066)

Przetarg odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 roku o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest terminowa wpłata wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.). Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.
Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
Wójt Gminy zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.