2016Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Olbierzowice jako działka ewid. 108/7 o powierzchni 0,4466 ha. Pierwszy przetarg odbył się 3 sierpnia 2015 roku a drugi odbył się 17 listopada 2015 roku.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S00038313/5.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie położony jest na obszarze zabudowy osadnictwa wiejskiego.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 139 320 zł
wartość gruntu wynosi: 12 880 zł
Cena wywoławcza za w/w nieruchomość zabudowaną razem wynosi: 152 200 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 15.02.2016 roku na konto:
Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27–640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
w wysokości 10% ceny wywoławczej tj: 15 220 zł.
Słownie: piętnaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wójt Zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.