2016Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
czwarty przetarg ustny nieograniczony 

Wójt Gminy w Klimontowie ogłasza IV Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25 w sąsiedztwie zabudowy wielorodzinnej, budynek po byłej kotłowni, mieszczącej się na działkach o nr. ewid. 13/2 i 35/1, wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 7813/188576 (o powierzchni 5202 m²). Pierwszy przetarg odbył się 21 sierpnia 2015 roku, a drugi dnia 10 listopada 2015 roku, trzeci 17 lutego 2016 roku.

Dla nieruchomości tej prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych w Sandomierzu KW KI1S/00017946/8.

Teren, na którym znajduje się nieruchomość przeznaczony jest w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym uchwałą Nr 28/197/02 Rady Gminy w Klimontowie z dnia 29 października 2002 roku to teren MWU – teren budownictwa wielorodzinnego i usług nieuciążliwych.

Do ceny nie zostanie doliczany podatek Vat – nieruchomość zwolniona. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód w rozporządzaniu nią.

Nieruchomość znajduje się w Klimontowie przy ulicy Zysmana 25, około 1,5 km od centrum (zachodnia część obrębu), sąsiedztwo tereny MN (budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne) od wschodu lasy liściaste, dojazd dobry – droga asfaltowa, kształt regularny – sześciokąt. Budynek murowany, dobudowany do budynku wielomieszkaniowego wybudowany w 1982 roku w technologii tradycyjnej, murowanej, stropodach pokryty papą na lepiku. Elewacja budynku i wnętrze pokryte są tynkiem cementowo wapiennym gładkim. Budynek wyposażony jest w instalację: elektryczną, wodno-kanalizacyjną. Powierzchnia zabudowy – 94 m², powierzchnia użytkowa 78,13 m², kubatura 280 m³. W budynku znajdują się: 3 pomieszczenia socjalne, WC.

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość wynosi: 30 513,75 zł

wartość gruntu z udziałem w ułamkowej części gruntu (opłata jednorazowa za użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu) wynosi: 930,37 zł

Cena wywoławcza za w/w nieruchomość zabudowaną razem wynosi: 31 444,12 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 18 października 2016 roku na konto:

Urząd Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, 27 – 640 Klimontów
NBS Solec Zdrój o/Klimontów 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
w wysokości: 3145 zł.
Słownie: trzy tysiące sto czterdzieści pięć złotych.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490).

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 października 2016 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Krakowska, Biuro Rady Gminy, I piętro.

Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Wójt zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu z ważnych powodów.