2017Przetargi

Przetarg ustny ograniczony

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych

na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej w rejestrach gruntów miejscowości Konary jako działka nr ewid. 148 o powierzchni 0,36ha

 • księga wieczysta KI1S/000018809/3 prowadzona w Sądzie Rejonowym w Sandomierzu
 • teren, na którym znajduje się nieruchomość nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, natomiast zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Klimontów uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/197/02 z dnia 9 października 2002r. Rady Gminy w Klimontowie położony jest na terenie oznaczonym symbolem: „RP – tereny upraw polowych”
 • nieruchomość nie posiada zobowiązań i przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu

Cena wywoławcza za nieruchomość wynosi: 6 614,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset czternaście złotych 00/100)
Wadium wynosi: 661,00 zł (słownie złotych: sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100)

Gmina Klimontów sprzedaje w/w nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2017 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.
Przetarg jest ograniczony do osób uprawnionych do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012, poz. 803 ze zm.), które spełniają warunki określone w art. 6 w/w ustawy. Uzasadnienie ograniczenia przetargu do rolników indywidualnych: zgodnie z definicją, o której mowa w art. 2 w/w ustawy, nieruchomość objęta przetargiem stanowi nieruchomość rolną, a w myśl art. 2a tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.
W przetargu mogą uczestniczyć osoby, jeżeli pisemnie zgłoszą w tut. Urzędzie uczestnictwo w przetargu najpóźniej do dnia 20 października 2017 roku, dołączając do zgłoszenia wymagane dokumenty (w przypadku rolników indywidualnych, potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w ar. 7 w/w ustawy), zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w przetargu przez komisję przetargową i wpłacą do dnia 20 października 2017r, w pieniądzu, wadium w podanej wyżej wysokości. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto – NBS Solec Zdrój O/ Klimontów nr rachunku 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 – liczy się data zaksięgowania na koncie Urzędu Gminy.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu upływa 20 października 2017 r.
Do zgłoszenia uczestnictwa w przetargu rolnicy indywidualni winni załączyć następujące dokumenty:
– oświadczenie rolnika o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – jako dowód potwierdzający osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego na terenie konkretnej gminy przez wymagany okres;
– zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
– oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego, poświadczone przez Wójta (nakaz płatniczy)
– kserokopia dyplomu (studia, także podyplomowe) lub świadectwa (ukończenia szkoły średniej, zasadniczej zawodowej, gimnazjum, podstawowej), przedstawiając jednocześnie oryginał do wglądu.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet nabycia nieruchomości. Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. Aby przetarg był ważny musi być co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej w oznaczonym terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wójt Gminy Klimontów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.
Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Klimontowie, tel. 158661100 (pokój nr 7).

Informacja do przetargu
Uczestnicy przetargu winni przed przystąpieniem do licytacji przedstawić Komisji Przetargowej:

 1. dowód wpłaty wadium,
 2. osoby fizyczne: dowód potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport),
 3. w przetargu brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa no9tarialnego przedłożonego w oryginale
 4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne lub podmioty nie posiadające osobowości prawnej a prowadzące działalność gospodarczą należy przedstawić, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sadowego oraz odpowiednią uchwałę wyrażającą zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości.
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej- umowę spółki, REGON spółki, odpowiednią uchwałę pozwalającą na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
 6. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art.4 ust. 4a Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
 7. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków.
 8. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
 9. w przypadku rozdzielnością majątkowej należy okazać odpowiedni dokument.
 10. osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.