2015Przetargi

Przetarg – wzbogacenie atrakcyjności miejscowości Zakrzów poprzez rozbudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej

Klimontów: WZBOGACENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI ZAKRZÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Numer ogłoszenia: 14965 – 2015; data zamieszczenia: 04.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WZBOGACENIE ATRAKCYJNOŚCI MIEJSCOWOŚCI ZAKRZÓW POPRZEZ ROZBUDOWĘ I WYPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: Powierzchnia po rozbudowie: powierzchnia zabudowy 2.389,34 m2, kubatura 1.396,00m3, powierzchnia użytkowa 234,00m2; Powierzchnia rozbudowy: powierzchnia zabudowy 42,69 m2, kubatura 162,00 m3. Inwestycja swoim zakresem obejmuje: roboty rozbiórkowe: pokrycie( eternit falisty- materiał do utylizacji), więźba, schody betonowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, wykonanie ścian zewnętrznych rozbudowy, remont ścian istniejących, wykonanie stropów rozbudowy, wzmocnienie stropów istniejących, wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem nad całym budynkiem, wykonanie podłóg i tynków, remont istniejących, wykonanie izolacji stropu, wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, wod-kan, zagospodarowanie terenu, plac zabaw, chodniki,ogrodzenie. Plac zabaw dla dzieci: bujak sprężynowy kaczorek lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, bujak sprężynowy koń lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, huśtawka podwójna z jednym siedziskiem dla małych dzieci lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, huśtawka ważka podwójna, piaskownica prostokątna 3,0×2,0m lub inna o porównywalnej wielkości i parametrach, karuzela barierkowa dla małych dzieci, zestaw zabawkowy przedszkolak lub inny o porównywalnej wielkości i parametrach, ławki z oparciem szt.4, kosz na śmieci szt.1.Wykonanie chodników wewnętrznych i utwardzeń: ciągi piesze 115 m2 warstwa nawierzchniowa kostka betonowa 6 cm, utwardzenie placu:powierzchnia 50m2 warstwa nawierzchniowa utwardzenia kostka betonowa 8cm,Ogrodzenie: długość ogrodzenia całkowita 78,3 mb, brama wjazdowa szer.4,0m szt.1, furtka wejściowa szer.1,0m szt.1.Ogrodzenie z gotowych elementów ogrodzenia panelowego zgrzewanego z deska żelbetowa przy gruncie. Wyposażenie świetlicy wiejskiej: zestaw komputerowy z modemem internetowym szt.1; stolik świetlicowy 80x80cm (nogi stalowe) szt.15; krzesła plenerowe metalowe z siedziskami plastikowymi (nie składane) i wózkiem do przewożenia szt.55; stół do gry w tenisa stołowego 274×152,5×76 cm oraz4 rakietki z gąbka szt.1; czajnik elektryczny bezprzewodowy szt.1; regał biblioteczny wym.ok 80x193x27 cm 6 półek szt.3, wieszaki stojące metalowe na ubrania szt.4, radiomagnetofon CD szt.1, telewizor kolor 50 LCD z wejsciem USB szt.1, stół bilardowy wielofunkcyjny konferencyjno-biesiadny z 1 kpl do gry szt.1, biurko szufladkowe szt.1, szafa na materiały biurowe 802x432x1833 mm zamykana szt.1, kuchenka elektryczna 2 płytowa szt.1, odtwarzacz DVD szt.1, odkurzacz workowy o mocy 2200W szt.1, scena składana o wymiarach 6,0×8,0 m konstrukcji aluminiowej z zadaszeniem kpl.1..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.21.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.WYKONAWCA PRZYSTĘPUJĄCY DO POSTĘPOWANIA JEST ZOBOWIĄZANY WNIEŚĆ WADIUM W WYSOKOŚCI 10 000,00 ZŁ/SŁOWNIE DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH/.2.WADIUM MOŻE BYĆ WNIESIONE W JEDNEJ LUB KILKU FORMACH WYMIENIONYCH W ART.45 UST.6 USTAWY.3.W PRZYPADKU WNOSZENIA WADIUM W PIENIĄDZU, USTALONA KWOTĘ NALEŻY WPŁACIĆ PRZELEWEM NA RACHUNEK BANKOWY ZAMAWIAJĄCEGO:BANK SPÓŁDZIELCZY W SOLCU ZDROJU O/KLIMONTÓW NR KONTA 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066.; 4. WADIUM MUSI BYĆ WNIESIONE PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT. ZA TERMIN WNIESIENIA WADIUM W FORMIE PIENIĘŻNEJ PRZYJMUJE SIĘ DATĘ WPŁYWU ŚRODKÓW NA RACHUNEK ZAMAWIAJĄCEGO.WADIUM WNOSZONE W INNYCH FORMACH DOPUSZCZONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WINNO BYĆ DOŁĄCZONE DO OFERTY.5.WYKONAWCA, KTÓRY NIE WNIESIE WADIUM, BĘDZIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKLUCZONY Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, A JEGO OFERTA ZOSTANIE ODRZUCONA. 6. ZWROT WADIUM NASTĄPI STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ ART.46 UST.1-4 USTAWY. 7. UTRATA WADIUM NASTĘPUJE W OKOLICZNOŚCIACH WSKAZANYCH W USTAWIE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI W ART.46 UST.4A I 5.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE W OKRESIE OSTATNICH PIĘCIU LAT PRZED UPŁYWEM TERMINU SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE, WYKONAŁ CO NAJMNIEJ JEDNO ZADANIE POLEGAJĄCE NA BUDOWIE, LUB ROZBUDOWIE BUDYNKU O WARTOŚCIOWY MIN.500 000 ZŁ, Z PODANIEM ICH RODZAJU I WARTOŚCI, DATY I MIEJSCA WYKONANIA WRAZ ZAŁĄCZENIEM DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH,ŻE ROBOTY ZOSTAŁY WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I PRAWIDŁOWO UKOŃCZONE.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO OŚWIADCZENIA O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, O KTÓRYM MOWA W ART.22 UST.1 USTAWY.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • ZAMAWIAJĄCY UZNA TEN WARUNEK ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE DYSPONUJE OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH,DOŚWIADCZENIA I WYKSZTAŁCENIA NIEZBĘDNEGO DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NIE CZYNNOŚCI ORAZ INFORMACJĄ O PODSTAWIE DO DYSPONOWANIA TYMI OSOBAMI.WARUNEK BĘDZIE UZNANY ZA SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA PRZEDSTAWI KIEROWNIKA ROBÓT SANITARNYCH POSIADAJĄCEGO ODPOWIEDNIE UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ AKTUALNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZYNALEŻNOŚĆ DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • WARUNEK ZOSTANIE SPEŁNIONY JEŻELI WYKONAWCA WYKAŻE, ŻE JEST UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. KOSZTORYS OFERTOWY.2.PEŁNOMOCNICTWO – W PRZYPADKU PODPISU OFERTY PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Gwarancja – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIO :TERMINU REALIZACJI ZAMÓWIENIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:a)wystąpienia warunków atmosferycznych lub hydrologicznych nie pozwalających na realizację robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, b) wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, za które nie odpowiada Wykonawca, c) koniecznych lub racjonalnych zmian w dokumentacji projektowej, d) zawieszenia robót przez Zamawiającego, z przyczyn za które nie odpowiada Wykonawca. . ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ DOKONANIA INNYCH ZMIAN W PRZYPADKU: a)Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) konieczności wymiany personelu Wykonawcy i Zamawiającego, z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( w szczególności wypadki losowe, choroba) dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika robót, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, c) kolizji z infrastruktura podziemna, której nie ujęto w dokumentacji technicznej stanowiącej podstawę wyceny, d) konieczności wykonania robót zamiennych lub rezygnacji z części robót, jeżeli będzie to niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów – sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak