2015Przetargi

Przetarg – zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym

Klimontów: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym
Numer ogłoszenia: 10657 – 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Żeromskiego 30, 27-740 Klimontów.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym. Opis przedmiotu zamówienia: Wymagania dla ciągnika – silnik Diesla o mocy min. 95 KM, turbodoładowany, Intercooler, min euro IIIA – liczba cylindrów: 4, – sprzęgło suche tarczowe, sterowane hydraulicznie, – skrzynia synchronizowana, zmiana kierunku jazdy dźwignią rewersu umieszczoną przy kierownicy sterowana mechanicznie, funkcja zmiany półbiega pod obciążeniem – ilość przełożeń min 15 przód. 15 tył – szybkość maksymalna 40km/h – sterowanie podnośnika elektroniczne EHR – siłowniki przy udźwigu 2 szt – wydajność pompy hydraulicznej: min. 50 litrów/min, – hydraulika zewnętrzna tył min. 6 szybkozłączy – tylny podnośnik (TUZ) kategorii II z hakami (CBM) sterowany elektronicznie – udźwig podnośnika tylnego min. 41 kN, – napęd 4×4, – ogumienie przód min. 380/70R24 tył 480/70R34- felga spawana – zaczep górny regulowany – zaczep rolniczy dolny do przyczep jednoosiowych – dach częściowo przeszklony – kabina z ogrzewaniem, lusterkami bocznymi, oświetleniem wewnętrznym – siedzenie kierowcy z pasami bezpieczeństwa i amortyzacją hydrauliczną, siedzenie pasażera – liczba miejsc w kabinie: 2 (zgodnie z homologacją), – tablica rozdzielcza : cyfrowa – tylny WOM dwuzakresowy 540/1000 obr/min, – układ kierowania hydrostatyczny, – hamulce hydrauliczne tarczowe mokre na przód i tył ciągnika – instalacja pneumatyczna sterowania hamulcami przyczep jedno- i dwuobwodowa oraz elektryczna, – oświetlenie drogowe tylne i przednie, pulsacyjne światło drogowe (kogut – 2 szt), – zbiornik paliwa min. 120 l – wycieraczki przedniej i tylnej szyby – przedni TUZ kat. II wraz z hydrauliką przednią – 2 szybkozłącza Wymagania dla wozu asenizacyjnego: – konstrukcja ramowa beczki z profili zamkniętych – zbiornik stalowy, cynkowany ogniowo o pojemności min 6500L – zestaw kołowy jednoosiowy, ogumienie min. 480 R22,5 – jednoprzewodowy pneumatyczny układ hamulcowy – ręczny hamulec awaryjny – mechaniczna stopa podporowa lub koło podporowe – kompresor wydajności min. 6150 l/min – zawór bezpieczeństwa – zbiornik przelewowy – manowakuometr – wskaźnik napełnienia – wąż ssawny min. 4 z koszem, dł. min. 6m – zawór spustowy sterowany hydraulicznie – instalacja elektryczno-oświetleniowa – błotniki – wałek przekaźnika mocy -łączenie frezowane Wóz asenizacyjny winien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych Dz.U. Nr 193, poz.1617. Ciągnik rolniczy i wóz asenizacyjny winien spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2005r Nr 108, poz. 908 z późn. zm..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16.70.00.00-2, 34.14.45.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł. (słownie: dwa tysiące zł 00/100). 2. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 04.02.2015r godz. 1000. 3. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie NBS Solec Zdrój O/Klimontów nr. 66 8517 0007 0090 0900 0736 0009 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu – Zakup i dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wozem asenizacyjnym

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowo warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, uwzględniając zapisy art. 26 ust. 3 ustawy, wg formuły spełnia lub nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Pełnomocnictwo, określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 96
 • 2 – gwarancja – 4

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2015 godzina 09:30, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Klimontowie, ul. Żeromskiego 30, 27-640 Klimontów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany w ramach PROW na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak