Nowości

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – nabór

Nabór osób chętnych na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klimontów

Urząd Miasta i Gminy Klimontów informuje, że od 18 do 31 marca 2022 r. będzie prowadzić zapisy osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na stałe na terenie Gminy Klimontów (z wyłączeniem miejscowości Klimontów, Górki, Szymanowice Górne) – do udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.
Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę itp.
Projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Klimontów wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązkowe warunki udziału w projekcie:

 1. Udział w projekcie mogą zadeklarować wyłącznie właściciele (współwłaściciele) nieruchomości stale zamieszkałej, położonej w miejscowościach Gminy Klimontów z wyjątkiem miejscowości Klimontów, Górki, Szymanowice Górne, które posiadają sieć kanalizacyjną oraz są w tzw. aglomeracji, na którą nie można składać wniosków w ramach PROW.
 2. Całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków zależał będzie od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków, uzależnionego od warunków geologicznych.
 3. Koszt udziału właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 2 000.00 złotych.
 4. Osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny zapoznać się z:
  • Programem Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Klimontów w latach 2022-2030 (stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/318/2022 Rady Miejskiej w Klimontowie z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Klimontów na lata 2022-2030),
  • wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 3 do Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Klimontów na lata 2022-2030),

  oraz złożyć w formie papierowej:

  • wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków (stanowiący załącznik nr 1 do Gminnego Programu Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Klimontów na lata 2022-2030),
  • kartę informacyjną,
  • oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności.
 5. Wyżej wymienione dokumenty, właściciel nieruchomości składa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2022 r.
 6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w karcie informacyjnej i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.
 7. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych.
 8. Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich składania.
 9. Rozpoczęcie realizacji montażu przydomowych oczyszczalni ścieków nastąpi w 2022 r., wyłącznie w przypadku pozyskania dofinansowania na ten cel z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koniecznie prosimy o przeanalizowanie minimalnych odległości, jakie muszą być zachowane przy lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków (wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.)

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
osadnika
oczyszczalni
drenażu
(studni chłonnej)
Granica posesji lub droga 2 m 2 m
Dom mieszkalny 5 m
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m 30 m
Rurociągi z gazem, wodą 1.5 m 1.5 m
Kable elektryczne 0.8 m 0.8 m
Drzewa i krzewy 3 m

Liczba złożonych oświadczeń przez mieszkańca powinna być równa liczbie właścicieli/współwłaścicieli nieruchomości widniejących na dokumentach potwierdzających tytuł prawny do nieruchomości na których ma być wykonana przydomowa oczyszczalnia (np. jeden właściciel równa się jedno złożone oświadczenie).

Informacji udziela pracownik UMiG Klimontów
Sylwia Nowak-Czerwińska
tel. 158661100, 158661006

Wzory przedmiotowych dokumentów znajdują się w załączeniu do niniejszej informacji oraz dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy Klimontów.

 1. Wniosek o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,
 2. Karta informacyjna,
 3. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności,
 4. Programem Budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie Gminy Klimontów w latach 2022-2030
 5. Wzór umowy.

Załączniki