AktualnościOgłoszenia

Raport z konsultacji społecznych

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż zgodnie z art. 6. pkt 3. ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 225) przeprowadzono proces konsultacji projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

W proces konsultacji włączono mieszkańców, sąsiadujące gminy, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Proces konsultacji społecznych zgodnie z ww. ustawą trwał od 9 stycznia do 13 lutego 2023 roku i został ogłoszony na stronie internetowej pod adresem: klimontow.pl

Celem konsultacji społecznych było umożliwienie wszystkim interesariuszom, w tym przede wszystkim mieszkańcom OSI Dolina Wisły, zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły  na lata 2021-2030 oraz zebranie wniosków, uwag i propozycji zmian w przedmiotowym projekcie dokumentu.

Przez okres trwania konsultacji uwagi przyjmowane były poprzez złożenie formularza uwag:

  • pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
  • osobiście Urząd Miasta i Gminy Klimontów, ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów
  • elektronicznie: za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: klimontow@klimontow.pl

Informujemy, iż odniesiono się do uwag zaproponowanych w procesie trwania konsultacji społecznych i wprowadzono stosowne poprawki dotyczące poszczególnych uwag oraz rekomendacji.

W załączniku 1 znajduje się zbiorczy formularz uwag wraz ze stanowiskiem i uzasadnieniem do przygotowanego projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Serdecznie dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Dolina Wisły na lata 2021-2030.

Burmistrz Miasta i Gminy Klimontów