AktualnościStrategia Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do 2030

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych.

Zgodnie z zarządzeniem nr 54/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030” przeprowadzono w dniach od 3 października 2022 roku do dnia 2 listopada 2022 roku konsultacje społeczne. W ich trakcie uwagi zgłosiły:

  • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego – równocześnie wydając pozytywną opinię dla projektu Strategii wyrażoną uchwałą nr 6012/22 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030 ustaleń i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie,
  • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem znak: KR.RPP.610.672.2022.IT.

Uwagi zgłoszone przez ww. instytucje zostały uwzględnione w projekcie dokumentu. Poza tym uwag nie zgłoszono.

Sposób upublicznienia projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Klimontów do roku 2030”
Publikacja na stronie internetowej Gminy Klimontów pod adresem: https://klimontow.pl/konsultacje-spoleczne-projektu-strategii-rozwoju-miasta-i-gminy-klimontow-do-roku-2030/