2013Przetargi

Realizacja zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 234 poz 1536 z póź. zm.) i Uchwały Nr XXI/189/12 Rady Gminy Klimontowie z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Klimontów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 r.

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok.

 1. Rodzaj zadania: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w tym:
  • rozwój sportu dzieci i młodzieży,
  • prowadzenie zajęć i treningów,
  • organizowanie i uczestnictwo w rozgrywkach sportowych,
  • udział sportowych reprezentacji gminy w imprezach i zawodach sportowych w gminie i poza jej granicami,
  • zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych,
  • utrzymanie obiektu sportowego i zatrudnienia kadry trenerskiej.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
  1. Wysokość środków na realizację zadania wynosi: 100.000,00 zł, w 2012 r – 70.000,00 zł
 3. Zasady przyznawania dotacji:
  1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców gminy.
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w wyznaczonym terminie ofert na druku zgodnym ze wzorem określonym Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 r. Nr 6, poz.25).
  3. Do ofert należy dołączyć:
   • aktualny odpis statutu,
   • aktualny odpis lub wyciąg z właściwego rejestru potwierdzającego status prawny oferenta (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
   • sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za poprzedni rok,
   • zaświadczenie z banku lub kserokopia wyciągu bankowego informująca o aktualnym numerze konta bankowego podmiotu. W przypadku złożenia kserokopii ww. dokumentów, osoby reprezentujące podmiot, występujące o dotację zobowiązane są potwierdzić je za zgodność z oryginałem.
  4. Oferty podpisane przez uprawnione osoby i zawierające wymagane załączniki, należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu na 2013 rok”.
  5. Złożenie ofert na realizacje zadania nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji.
  6. W przypadku wyboru oferty zlecenie zadania nastąpi w formie:
   • powierzenia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji lub
   • wsparcia wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  7. Zlecenie zadania i przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity. Dz. U z 2010 r., Nr 234 poz 1536z póź. zm).
  8. Dotacja będzie przekazana w transzach szczegółowo opisanych w umowie.
 4. Termin i warunki realizacji zadania:
  1. Realizacja zadania powinna nastąpić w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2013 roku
  2. Koszty realizacji zadania poniesione przez oferenta przed podpisaniem umowy nie podlegają refundacji przez gminę.
  3. Szczegółowe terminy i warunki realizacji zadania określone zostaną w zawartej umowie
 5. Termin składania ofert:
  1. Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 lutego 2013 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1
   2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  1. Otwarcie, rozpatrzenie ofert i ostateczne rozstrzygniecie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od terminu końcowego przyjmowania ofert podanego w pkt 5.1.
  2. Rozpatrując oferty będą stosowane następujące kryteria:
   • zgodność merytoryczną złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w niniejszym ogłoszeniu,
   • posiadane przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia w zakresie realizacji podobnych programów,
   • posiadane zasoby kadrowe i materiałowe,
   • zakres rzeczowy, jakość wykonywania ofert w tym:
    1. liczba prowadzonych grup szkoleniowych,
    2. atrakcyjność prowadzonych zajęć,
    3. osiągane wyniki we współzawodnictwie sportowym.
 7. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w siedzibie tut. Urzędu, pokój nr 5 lub telefonicznie 158661100 wew. 14