Aktualności

Rekrutacja do przedszkola przy SP w Nawodzicach

Szanowni Rodzice

Pragniemy was poinformować, że Stowarzyszenie „Nawodzice Dzieciom” rozpoczęło rekrutację do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, który powstaje przy Szkole Podstawowej w Nawodzicach w ramach projektu „Nowa szansa” (nr RPSW.08.03.01-26- 0043/17) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (8.3.1 OSI – Poddziałanie: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowita wartość projektu wynosi 206 125,89 PLN, dofinansowanie z funduszy unijnych stanowi 84,87% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. 174 935,89 PLN.
Głównym celem projektu jest zmniejszenie nierówności rozwojowych w zakresie edukacji przedszkolnej wśród 10 dzieci w wieku 3-5 lat z okręgu szkolnego SP Nawodzice w stosunku do ich rówieśników z pozostałych okręgów szkolnych gminy Klimontów.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców proponujemy dla dzieci w wieku przedszkolnym ciekawe zajęcia edukacyjne prowadzone pod kątem ich zainteresowań, dodatkowe zajęcia przyrodnicze, matematyczne, rytmiczne, plastyczno-artystyczne i teatralne oraz gimnastykę korekcyjną i zajęcia z nauki języka obcego (angielski) w formie zabawy. Oferujemy również specjalistyczną opiekę psychologa szkolnego i logopedy dziecięcego oraz na życzenie rodziców lekcje religii.
Ośrodek Wychowania Przedszkolnego rozpocznie swoją działalność 1 stycznia 2018 roku i będzie funkcjonował od godz. 7.30 do godz. 15.30. W ramach projektu przy wsparciu funduszy unijnych dzieci będą miały zapewnione trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), będą mogły korzystać z nowoczesnych pomocy dydaktycznych i zabawek oraz placu zabaw. Opiekę nad naszymi wychowankami będzie sprawował doświadczony i wykwalifikowany nauczyciel wychowania przedszkolnego, który posiada bardzo dobry kontakt z dziećmi i poszerza swoją wiedzę dotyczą opieki nad najmłodszymi dziećmi (kursy, szkolenia, fachowa literatura).

Zasady rekrutacji
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru. Rekrutacja odbywa się od 1 do 30 września 2017 roku w budynku Szkoły Podstawowej w Nawodzicach na podstawie dostarczonych przez rodziców (opiekunów prawnych) poprawnie wypełnionych deklaracji uczestnictwa dziecka w ośrodku wychowania przedszkolnego z zachowaniem równych szans płci oraz osób z niepełnosprawnościami. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną mogą brać udział w rekrutacji na zasadach ogólnych. W deklaracji uczestnictwa rodzic (opiekun prawny) powinien zaznaczyć jedynie, że dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Formularze deklaracji można składać w Nawodzice 80, gabinet dyrektora od godz. 8-16.

Stowarzyszenie
Nawodzice Dzieciom