Rozwój świętokrzyskiej e-administracji

Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów

Tytuł Projektu:
Projekt: „Rozwój świętokrzyskiej e-administracji w gminach: Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów”, o numerze RPSW.07.01.00-26-0025/17. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Rozwój e-społeczeństwa, Oś 7 Sprawne usługi publiczne.

Cele projektu:
Cel bezpośredni projektu:
Wzrost jakości i dostępności e-usług administracyjnych istotnych dla mieszkańców, przedsiębiorców i pracowników JST w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, Ożarów w woj. świętokrzyskim oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez realizację zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym działań w okresie 01.04.2018-31.12.2019.

Cele pośrednie projektu:

  • Zwiększenie ilości e-usług o 3, 4 i 5 poziomie dojrzałości;
  • Zwiększenie kompetencji cyfrowych 110 pracowników JST;
  • Wdrożenie infrastruktury zapewniającej interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów IT i ich integrację.

Planowane efekty:
Przedmiotem projektu jest wdrożenie w gminach Klimontów, Łagów, Obrazów, a w przypadku gminy Ożarów – rozbudowa otwartej platformy e-usług, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze opisowym i przestrzennym w celu ich publikacji oraz świadczenia związanych z nimi usług. Zostaną zmodernizowane programy dziedzinowe umożliwiające świadczenie e-usług wraz z migracją danych ze starych systemów; wdrożone zostaną formularze e-usług; zostanie zmodernizowane elektroniczne zarządzanie dokumentacją; wdrożony zostanie moduł informacji przestrzennej we wszystkich gminach oraz zmodernizowana zostanie strona www w Gminie Obrazów i Ożarów. Zakupiony zostanie sprzęt komputerowy i oprogramowanie, przeprowadzone zostaną szkolenia administratorów i użytkowników zaawansowanych.

Termin realizacji:
01.04.2018-31.12.2019

Beneficjent:
Gmina Obrazów

Partnerzy:
Gmina Ożarów, Gmina Łagów, Gmina Klimontów, Fundacja Aktywnych Inicjatyw Rozwoju

Wartość projektu:
3 724 593,75 zł

Kwota dofinansowania (wkład Funduszy Europejskich):
3 154 299,64 zł