Aktualności

RPOWŚ 2014-2020 strategią dla wielokierunkowego rozwoju Województwa Świętokrzyskiego

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska przyjęła ostateczny kształt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, a tym samym zakończyła długi okres intensywnych prac i negocjacji nad najważniejszym dla naszego województwa dokumentem programowym.
Dofinansowanie przyznane Województwu Świętokrzyskiemu w ramach Polityki spójności w nowej perspektywie finansowej to ogromna szansa na rozwój oraz wsparcie inicjatyw, które mogą przysłużyć się wzrostowi gospodarczemu naszego regionu. Odpowiednie zainwestowanie europejskich środków strukturalnych wymaga dobrej strategii, stąd przygotowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 było trudnym i wielomiesięcznym procesem prac nad jego zapisami. Ze względu na swoją wagę, dokument ten był przedmiotem szerokich konsultacji społecznych, spotkań grup roboczych oraz eksperckich, a w finalnym etapie, najważniejszych negocjacji z Komisją Europejską. W efekcie kompromisu wypracowanego podczas czterech spotkań negocjacyjnych program został przekazany do zatwierdzenia w grudniu 2014 r., a ostateczna wersja dokumentu przyjęta została przez Komisję Europejską w lutym br.

Na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przeznaczono alokację w wysokości ponad 1,364 mld EUR. Program jest finansowany z dwóch funduszy strukturalnych:
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – projekty infrastrukturalne;
Europejskiego Funduszu Społecznego – projekty społeczne i prozatrudnieniowe.
Realizacji Programu przyświeca założenie, którym jest wzmacnianie przewagi konkurencyjnej Województwa Świętokrzyskiego poprzez pobudzanie jego potencjału rozwojowego i wzrostu gospodarczego oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców regionu. Dwufunduszowość Programu sprzyja tym założeniom i pozwoli na lepsze skoordynowanie projektów, tak aby były one bardziej efektywne.
Najważniejszym celem Regionalnego Programu Operacyjnego jest budowa konkurencyjnej i silnej gospodarki Województwa Świętokrzyskiego.
Z uwagi na progospodarczy charakter Programu, w nowej perspektywie finansowej województwo stawia na innowacje, przedsiębiorczość, energetykę a także na projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego. Na ten typ projektów zostanie przeznaczona niemal połowa dostępnej w ramach Programu alokacji.

Istotnym elementem przewidzianym do finansowania w nowej perspektywie UE jest wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Silny akcent położony będzie ponadto na wzmocnienie otoczenia biznesu, umożliwienie przedsiębiorcom realizacji wspólnych przedsięwzięć, wypromowanie oferty eksportowej świętokrzyskich firm, uzbrajanie przez samorządy terenów inwestycyjnych z myślą o przyciągnięciu kapitału zewnętrznego, a także wsparcie dla osób chcących założyć działalność gospodarczą.
Działania na rzecz poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorstw będą obejmowały zarówno pomoc finansową w zakupie nowoczesnego sprzętu, maszyn jak również usług wsparcia dla biznesu, wspieranie regionalnych podmiotów gospodarczych oraz pomoc przedsiębiorczości w zakresie inkubacji firm wchodzących na rynek.
Pracując na zapisami Programu Samorząd Województwa we współpracy z lokalnymi partnerami ze świata biznesu i nauki wybrał najbardziej obiecujące rozwojowo gałęzie gospodarki województwa świętokrzyskiego tzw. inteligentne specjalizacje regionu. Wśród nich znalazł się: przemysł metalowo-odlewniczy; zasobooszczędne budownictwo; nowoczesne rolnictwo; przetwórstwo spożywcze i turystyka zdrowotna i prozdrowotna – główne specjalizacje. Dodatkowo zostały wyodrębnione trzy specjalizacje horyzontalne: technologie informacyjno – komunikacyjne; zrównoważony rozwój energetyczny oraz branża targowo-kongresowa. Środki kierowane dla przedsiębiorców koncentrować się będą przede wszystkim na tych właśnie najważniejszych sektorach, sprzyjając tym samym podniesieniu konkurencyjności gospodarki województwa.
Szczególnie ważne w oparciu o zapisy Programu będzie wspieranie gospodarki opartej na wiedzy tj. skupionej wokół nauki, edukacji i gospodarki. Dlatego też, dostępne środki unijne inwestowane będą w stymulowanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, współpracę z uczelniami, w działalność gospodarczą oraz tworzenie nowych miejsc pracy.

Z uwagi na ogromne znaczenie dla powodzenia procesów rozwojowych regionu, obok wsparcia infrastruktury, ważne jest także podwyższanie poziomu kapitału społecznego. W ramach Programu zaplanowano szereg działań zapewniających: dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy, służących wsparciu samozatrudnienia oraz umożliwiających dostęp do doradztwa i szkoleń zawodowych dla przedsiębiorców i pracowników. Poza tym wspierane będą projekty dotyczące walki z wykluczeniem społecznym i służące poprawie w dostępie do wysokiej jakości usług publicznych (m in. żłobki, przedszkola, opieka zdrowotna, edukacja szkolna.)

Zgodnie z przyświecającą perspektywie finansowej 2014-2020 zasadą koncentracji, środki finansowe w ramach Programu zostały także skierowane na obszary wymagające najpilniejszego wsparcia w ramach tzw. Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI), które charakteryzują się specyficznym potencjałem i potrzebami tj.:

  • obszar funkcjonalny Miasta Kielce;
  • obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych;
  • miasta tracące swoje funkcje społeczno – gospodarcze;
  • obszar uzdrowiskowy;
  • obszar Gór Świętokrzyskich.

W latach 2014-2020 ważnym elementem wsparcia będzie wzmocnienie obszarów miejskich. Nowym Instrumentem ukierunkowanym na te obszary będzie działanie Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Formuła ZIT realizowana będzie na terenie miasta Kielce i 11 okolicznych gmin i dotyczyć będzie m in. poprawy dostępności terytorialnej, polepszeniu środowiska naturalnego, wsparciu efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, rozwinięciu mobilności miejskiej oraz rozwoju edukacji.

Istotne jest, iż w ramach RPOWŚ 2014-2020 wspierane będą także projekty dotyczące infrastruktury transportowej, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego. Silny akcent położony będzie także na wielokierunkową rewitalizację obszarów – ekonomiczną, społeczną oraz fizyczną oraz wsparcie infrastruktury zdrowotnej, usług społecznych oraz edukacyjnej.
W kontekście zatwierdzenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 przez Komisję Europejską, obecnie trwają prace na system uruchomienia i wdrażania Programu. Przewiduje się, iż pierwsze konkursy zostaną ogłoszone na przełomie III i IV kwartały 2015 r.

Doświadczenia, które posiadamy, zwłaszcza w zakresie wzorcowego przebiegu wdrażania RPOWŚ 2007-2013, a co za tym idzie wysokiego poziomu absorbcji środków na tle Polski, stanowią gwarancję, iż Województwo Świętokrzyskie w pełni wykorzysta nowe szanse w kolejnych latach.

Życząc powodzenia w nowej perspektywie,

Kazimierz Kotowski
Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego