2019Przetargi

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Byszów, gmina Klimontów, działka o nr 232.

Wójt Gminy Klimontów
ogłasza
przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Klimontów

Lp. Położenie nieruchomości Nr działki
Nr KW
Pow. w m2 Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Cena wywoławcza Wadium
1. Byszów 232
KI1S/00037995/2
1700 Nieruchomość gruntowa niezabudowana- przeznaczona na cele rolne. Zgodnie z ustaleniami obowiązującego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Klimontów uchwalonego Uchwałą Nr XXVIII/197/02 Rady Gminy w Klimontowie działka usytuowana jest na terenie oznaczonym symbolem „RP – tereny upraw polowych” 8 700,00 zł
(słownie: osiem tysięcy siedemset złotych 00/100)
870,00 zł
(słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100)

Przetarg odbędzie się w dniu 05.09.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie, ul. Zysmana 1, pokój nr 7.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, w pieniądzu na konto Nr 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066 Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju O/Klimontów najpóźniej do dnia 30.08.2019 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto gminy.

Wadium wpłacone przez Nabywcę nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Jeżeli osoba ustalona jako Nabywca nieruchomości zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości pokrywa Nabywca nieruchomości

W przypadku udziału w przetargu osób pozostających w związku małżeńskim, które obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, konieczne jest stawiennictwo obojga małżonków lub w przypadku udziału jednego z nich przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka do wzięcia udziału w przetargu w jego imieniu; w przy rozdzielności majątkowej – przedstawienie dokumentu ustanawiającego rozdzielność. W przypadku osób reprezentujących osoby prawne – stosowne dokumenty potwierdzające reprezentację podmiotu.

Przetarg może być odwołany z uzasadnionej przyczyny. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń sołectwa Pokrzywianka.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie, p. nr 7 oraz pod nr telefonu 158661100 wew. 18