Aktualności

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

18 grudnia 2019 r. Województwo Świętokrzyskie – Partner wiodący w projekcie „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego” (e-Pracownie WŚ) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 – Sprawne Usługi Publiczne, Działanie 7.4 Rozwój Infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej – udzielił Gminie Klimontów, będącej Partnerem ww. projektu, pomocy rzeczowej w postaci pomocy dydaktycznych, jako zestaw dwóch robotów edukacyjnych do nauki programowania o wartości 2 136,00 zł z przeznaczeniem dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie mieszczącej się w budynkach przy ul. Szkolnej 1 oraz ul. Zysmana 9.