Kanały technologiczne

Udostępnienie kanału technologicznego

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Gmina Klimontów informuje o zamiarze realizacji inwestycji pod nazwą:
„Budowa drogi gminnej w msc. Klimontów – Targowisko – etap II”

Podmioty zainteresowane udostępnieniem kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej mogą składać pisemne wnioski o udostępnienie kanału na adres:
Gmina Klimontów
ul. Zysmana 1
27- 640 Klimontów

Wniosek winien zawierać następujące informacje:

  1. Nazwę podmiotu (jednostki) zainteresowanego udostępnieniem kanału technologicznego.
  2. Rodzaj i ilość sieci telekomunikacyjnej lub energetycznej.
  3. Określenie parametrów urządzeń infrastruktury technicznej, które mają być umieszczone w kanale technologicznym.
  4. Propozycje wymagań, jakie w opinii wnioskodawcy winien spełniać kanał dla potrzeb lokalizacji w/w urządzeń infrastruktury technicznej.

Kanał technologiczny będzie udostępniany na zasadach określonych w Ustawie z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Załączniki