2018Przetargi

Usuwanie materiałów zawierających azbest

Zaproszenie do składania ofert
dla zamówienia o szacunkowej wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

Gmina Klimontów
Zysmana 1, 27-640 Klimontów
klimontow.pl
tel. 158661006, fax 158661847
email: klimontow@klimontow.pl
zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na realizację zadania:
„Realizacja programu usuwania materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Klimontów”.

 1. Określenie przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na terenie Gminy Klimontów.
  Szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest, tj. płyt azbestowo–cementowych do transportu oraz unieszkodliwiania na składowisku odpadów niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około: 11 336 m2
  Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości na których zdeponowany jest eternit przy czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie.
 2. Termin wykonania zamówienia.
  31 sierpień 2018 rok
 3. Opis wymagań stawianych wykonawcy.
  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają wymagania dotyczące:

  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  2. posiadanie wiedzy i doświadczenia.
 4. Opis sposobu wyboru najkorzystniejszej oferty
  Oferta z najniższą ceną złożona przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza: cena – 100%
 5. Miejsce i termin składania ofert.
  Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów-sekretariat lub przesłać pocztą w terminie do dnia 31.01.2018 r.
  Oferta powinna być sporządzona na „Formularzu ofertowym” druk do pobrania na stronie internetowej www.bip.klimontow.aksessnet.net
 6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofert zawierające: nazwę (firmę),adres wykonawcy którego ofertę wybrano zostanie zamieszczona na stronie internetowej klimontow.pl.
  Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania przyczyny unieważnienia.
 7. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia.
  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy w Klimontowie ul. Zysmana 1 27-640 Klimontów, lub telefonicznie pod nr tel. 158661006, email: klimontow@klimontow.pl.
 8. Osoba odpowiedzialna za kontakty z Wykonawcami:
  Wiesława Adamczak
 9. Uwagi końcowe:
  Gmina Klimontów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Klimontów po uzyskaniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ i GW) w Kielcach, zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną jej przyznane.