Aktualności

Wodociąg w Ossolinie i Śniekozach

29.05.2020 r. Gmina Klimontów podpisała Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ossolin, Śniekozy, Gmina Klimontów” w ramach programu priorytetowego nr 5.4 „Międzydziedzinowe. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia 2 139 462.00 zł. Kwota Pożyczki 1 739 400.00 zł. Informujemy, iż Zarząd Narodowego Funduszu może w programie priorytetowym postanowić, że: pożyczka udzielona jednostce samorządu terytorialnego na przedsięwzięcie związane z gospodarką ściekową lub na przedsięwzięcie związane z adaptacją do zmian klimatu oraz ograniczaniem skutków zagrożeń środowiska może być umorzona w przypadku, gdy wartość wskaźnika G1 jest mniejsza niż 1200 w wysokości do 50 % wypłaconej kwoty pożyczki.