2015Przetargi

Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu komputerowego oraz serwera dla Projektu Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów

Klimontów: Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu komputerowego oraz serwera dla Projektu Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów
Numer ogłoszenia: 80744 – 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Klimontów , ul. Zysmana 1, 27-640 Klimontów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8661006, faks 015 8661847.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: klimontow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy dostaw sprzętu komputerowego oraz serwera dla Projektu Dostęp do Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Realizacja zadań w zakresie dostaw sprzętu:
1) Dostawa, uruchomienie i podłączenie do Internetu 193 zestawów komputerowych (komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, monitorami) i 125 drukarek do beneficjentów końcowych w 120 gospodarstwach domowych i 3 jednostkach podległych w Gminie Klimontów.
2) Dostawa zainstalowanie i uruchomienie serwera komputerowego wraz z monitorem i osprzętem do Urzędu Gminy Klimontów do celów realizacji Projektu, w tym kontroli wydanych zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu.
3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostaw zestawów komputerowych, serwera wraz z monitorem i osprzętem oraz drukarek stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4) Liczba osób w podziale na miejscowości znajduje się w załączniku nr 9 do SIWZ. Dokładne dane lokalizacji beneficjentów zostaną wskazane przez Zamawiającego w załączniku do umowy. Lista lokalizacji beneficjentów znajduje się u Zamawiającego. Na pisemną prośbę Zamawiający udostępni adresy zainteresowanym Wykonawcom przy zapewnieniu przez Wykonawcę spełnienia warunków dotyczących przetwarzania Danych Osobowych.
5) Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż III kwartał 2014).
6) Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i posiadać wymagane deklaracje i poświadczenia.
7) Wykonawca odpowiada za sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania sprzętu beneficjentom końcowym w gospodarstwach domowych i jednostkach podległych objętych projektem.
2. Realizacja zadań w zakresie adaptacji pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem:
1) Adaptacja pomieszczeń w 3 jednostkach podległych dla celów pracowni komputerowych i instalacji w nich sprzętu objętego projektem – wg listy adresów poniżej:
1. Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II, ul. Zysmana 9, 27-640 Klimontów – 31 sztuk komputerów i 2 sztuki drukarek
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego, ul. Szkolna 1, 27-640 Klimontów – 31 sztuk komputerów i 2 sztuki drukarek
3. Gminny Ośrodek Kultury w Klimontowie, ul. Krakowska 6, 27-640 Klimontów – 11 sztuk komputerów i 1 drukarka.
Dokładne ilości komputerów (w przypadku zmiany) dla poszczególnych Jednostek zostaną wskazane przez Zamawiającego w załączniku do umowy.
2) Adaptacja pomieszczenia w celu podłączenia serwera w Urzędzie Gminy Klimontów do celów realizacji Projektu, w tym kontroli wydanych zestawów komputerowych dla beneficjentów projektu.
3) W celu wykonania adaptacji pomieszczeń Wykonawca zobowiązany będzie do:
– wykonanie prac instalacyjnych, w tym niezbędnego okablowania (LAN i elektrycznego)
– dostarczenia niezbędnych materiałów, w tym elementów wyposażenia (ławki, krzesła)
– innych prac niezbędnych do instalacji sprzętu objętego projektem
4) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu objętego projektem stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Realizacja powyższego zakresu zamówienia musi być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie, uprawnienia i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.
Ze względu na charakter zamówienia istnieje możliwość dokonanie wizji w poszczególnych lokalizacjach, celem szczegółowego zapoznania się z zakresem prac oraz uwarunkowaniami technicznymi.
Wszelkie prace muszą być prowadzone w sposób nie kolidujący z pracą urzędów (poza godzinami ich pracy lub w godzinach pracy po uzgodnieniu lokalnie z właściwymi osobami). Należy dostosować wzornictwo i sposób prowadzenia prac instalacyjnych, w tym niezbędnego okablowania do rodzaju pomieszczeń w jakich będzie ona przebiegać.
Wykonawca musi ponadto uwzględnić w cenie – w ramach kosztów dodatkowych – wszelkie pozostałe koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, w tym:
– koszty zużycia mediów niezbędnych na czas realizacji zadań,
– koszty zabezpieczenia istniejących elementów obiektów oraz wyposażenia (urządzeń) użytkownika przed ich zniszczeniem w trakcie wykonywania prac,
– koszty związane z zorganizowaniem pracy w sposób minimalizujący zakłócenie prowadzenia bieżącej działalności użytkownika,
– koszty uporządkowania oraz przywrócenia obiektu oraz terenu po wykonanych prac do stanu pierwotnego wraz z naprawą ewentualnych szkód użytkownikowi lub osobom trzecim.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia podstawowego, a ich przedmiotem może być powtórzenie tego samego rodzaju zamówień.
  2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
  3. Zamawiający nie zastrzega w SIWZ, że część lub całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48.82.00.00-6, 30.21.30.00-5, 72.22.00.00-3, 71.31.60.00-6, 32.42.00.00-3, 51.30.00.00-5, 72.40.00.00-4, 30.23.13.00-0, 50.31.20.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium
a) Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 PLN).
b) Wadium należy wnieść w terminie do dnia 20.04.2015 roku do godz.10.00
c) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
– pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 33 8517 0007 0090 0900 0925 0066
– poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
– gwarancjach bankowych;
– gwarancjach ubezpieczeniowych;
– poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
d) Wadium wniesione:
– w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym;
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne jeżeli w podanym powyżej terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
– Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania) oraz umożliwiać zamawiającemu otrzymanie określonej kwoty wadium bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie.
Dowód wniesienia wadium winien być dołączony do oferty stanowiąc jej załącznik.
e) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Brak wniesienia wadium na warunkach jak wyżej spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania (art.24 ust. 2 pkt. 4 ustawy).
f) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn.zm.).
g) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
h) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
i) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn.zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
j) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
k) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP (Dz. U. z 2013 r. poz.907, z późn. zm.), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
l) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
– odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
– nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
– zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu uznania przez Zamawiającego warunku za spełniony:
   W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a oraz art. 24b ust. 3 ustawy PZP, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
   Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
   Zamawiający uzna warunek za spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie uznany za spełniony poprzez wykazanie wykonanych głównych dostaw i usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw lub usług, w okresie trzech lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
   – Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej dwóch dostaw polegających na dostawie i zainstalowaniu co najmniej 100 zestawów komputerowych łącznie
   – Wykonawca winien wykazać, że posiada doświadczenie potwierdzone realizacją co najmniej dwóch usług dotyczących realizacji zadań polegających na wykonaniu adaptacji pomieszczeń dla celów instalacji sprzętu komputerowego, w tym z wykonaniem prac instalacyjnych.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje:
   Ekspertem ds. dostaw w zakresie przygotowania i realizacji przedsięwzięć teleinformatycznych, posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie techniczne min. średnie, posiada nie mniej niż 1 rok doświadczenia zawodowego, dotyczącego zarządzania i realizacji przedsięwzięć teleinformatycznych.
   Ekspertem ds. nadzoru BHP, posiada następujące kwalifikacje: wykształcenie wyższe, co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co najmniej 350 000 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Certyfikaty i deklaracje. Dostarczony sprzęt powinien spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów, w szczególności z ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (tekst jednolity z dnia 13 lipca 2010 roku, Dz.U. Nr 138, poz.935) i aktów wykonawczych do tej ustawy. W celu potwierdzenia spełniania powyższego wymagania do oferty należy dołączyć:
– deklaracje zgodności CE – jeżeli dla danego wyrobu wystawia się deklaracje zgodności;
– oświadczenie wykonawcy, że wyrób posiada oznakowanie zgodności CE, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art.9 ust.1 ustawy o systemie oceny zgodności lub w odrębnych ustawach, jeżeli wyrób podlega takiemu oznakowaniu;
– pozostałe dokumenty i oświadczenia, których załączenie jest wymagane w załączniku nr 7 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu. Użyte do realizacji zamówienia urządzenia, materiały musza być nowe, (rok produkcji nie wcześniej niż III kwartał 2014 roku) – należy załączyć oświadczenie producenta lub dystrybutora urządzeń lub Wykonawcy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 80
 • 2 – Okres gwarancji – 20

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące odpowiednio:
1. zmiany terminu wykonania w przypadku:
– zaistnienia zdarzeń uniemożliwiających (np. zdarzeń losowych, niesprzyjających warunków atmosferycznych, działania siły wyższej) wykonanie umowy w terminie z przyczyn niezależnych od wykonawcy lub zamawiającego, udokumentowanych w sposób nie budzący zastrzeżeń, potwierdzonych protokolarnie przez Zamawiającego i Wykonawcę.
– gdy zajdzie konieczność zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
2. zmiany dotyczącej dostarczanego przedmiotu zamówienia w sytuacji gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) z produkcji przez producenta lub wystąpi brak dostępności na rynku, a dostępny będzie przedmiot zamówienia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie, co wykonawca musi pisemnie udokumentować.
3. Innych postanowień za porozumieniem stron.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.klimontow.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:Urzad Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Klimontowie
ul. Zysmana 1
27-640 Klimontów
Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane jest w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka; 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, – Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak