Aktualności

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

Z końcem 2019 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2015 roku. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52).

Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach zwrócił się do Rady Gminy w Klimontowie z prośbą o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu na kadencję 2020-2023.

 1. Sąd Rejonowy w Sandomierzu ogółem: 1
  w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 1

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. Jest nieskazitelnego charakteru,
 3. Ukończył 30 lat;
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. Nie przekroczył wieku 70 lat;
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy oraz radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 5. Duchowni;
 6. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 7. Funkcjonariusze służby więziennej;
 8. Radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Stosownie do art. 162 § 1 powołanej wyżej ustawy kandydatów na ławników sądów okręgowych i rejonowych mogą zgłaszać radom gminy prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji (tj. do 30 czerwca 2019 r.).

Zgłoszenia kandydatów na łaników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór przedmiotowej karty zgłoszenia zawarty jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693). Dostępny jest również w Biurze Rady Gminy w budynku Urzędu Gminy w Klimontowie przy ul. Krakowskiej.

Zgodnie z art. 162 § 2, 3 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 52) do karty zgłoszenia załącza się następujące dokumenty:

 1. Informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 roku o podstawowej opiece zdrowotnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 357),
 5. Dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:

 1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Dokumenty powyższe powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą, niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 2. Imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru ewidencyjnego PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko umieszczono jako pierwsze na liście

Zgodnie z art. 162 § 7 w/w ustawy koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a w/w ustawy koszt opłaty za badanie lekarskie i a wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Zgodnie z art. 162 § 8 przedmiotowej ustawy koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Stosownie do art. 162 § 9 w/w ustawy rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Ostatnim dniem zgłaszania jest 30 czerwca czwartego roku bieżącej kadencji ławników, tj. 30 czerwca 2019 r. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie tego terminu, a także zgłoszenia niespełniające wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 wyżej powołanej ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. W postępowaniu niedopuszczalne jest przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów. O pozostawieniu zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.

Wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku 2019 r.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gmin przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

Załączniki

Klauzula informacyjna dla kandydatów na ławników

Klauzula informacyjna dla osób zgłaszających kandydatów na ławników