2017Przetargi

Wyjaśnienie SIWZ

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Remont drogi gminnej nr 331026T Płaczkowice przez wieś od km 0+736 do km 2+276” – ogłoszenie numer 606033-N-2017 z dnia 24.10.2017r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 2164 póź.zm) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Czy zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych – art.30, pkt 4 oraz art.89 ust. 8, pkt 4 i 5 Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne wykonanie nawierzchni z betonu cementowego w technologii betonu wałowanego?

Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie dopuszcza ww. rozwiązania