2016Przetargi

Wyjaśnienie SIWZ

dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Węgrce, Nasławice, Dziewków, Ossolin i Krobielice gm. Klimontów”
Ogłoszenie nr 305027 z dnia 05.09.2016 roku.

Pytanie nr 1.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku udziału w postepowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego przez wykazanie dwóch robót w zakresie budowy sieci wodociągowych, których łączna wartość przekracza 700 tys. zł?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie nr 2.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na spełnienie warunku udziału w postepowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego przez wykazanie, ze wykonawca wykonał prawidłowo robotę w zakresie budowy przyłączy kanalizacyjnych o wartości powyżej 700 tys. zł?
Odpowiedź:
Nie.

Pytanie nr 3.
Prosimy o zamieszczenie przedmiarów w wersji edytowalnej (ath.).
Odpowiedź:
Zamawiający nie uzyskał od projektanta i nie zamieści przedmiarów w wersji edytowalnej (ath).

Pytanie nr 4.
W opisie i przedmiarze w zakresie rzeczowym inwestycji jest 9089,0 m rury PVC fi 110 x 4,2 mm wg. Profili ilość rury PCV fi 110×4,2 mm powinno być 20435,0 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Ilość rury PCV fi 110/4,2 mm wynosi 9089,0 m (zarówno wg. profili jak i przedmiaru) i jest to prawidłowa wartość.

Pytanie nr 5.
W przedmiarach brak łuków i kolan do zmiany kierunku sieci wodociągowej prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedz:
Proszę wkalkulować w koszty.

Pytanie nr 6.
W przedmiarze brak króćców kołnierzowych łączących rurę PCV z armatura żeliwną kołnierzową. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
Odpowiedz:
Proszę wkalkulować w koszty.

Pytanie nr 7.
W przedmiarze jest 10 m wykonanie przecisku rura stalowa fi 133×5,6 mm wg. Profili powinno być 25 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedz
Poz. 24 przedmiaru obejmuje ułożenie rury fi 133×5,6 mm w wykopie otwartym o dł. 10,0 m. Poz.22 obejmuje wykonanie przewiertu rura fi 133×5,6 mm o dł.15 m. Łącznie 25,0 m.

Pytanie nr 8.
W przedmiarze jest 168 m przecisku rurą stalowa 219×6,3 mm wg. Profili ilość przecisku powinna być 180 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Projekt przewiduje wykonanie przecisków rurą fi 219×6,3 mm o łącznej długości 168,0m (poz. 21), natomiast w pozycji 23 (ułożenie rury fi 219×6,3 mm w wykopie otwartym) powinno być 94,0 m.

Pytanie nr 9.
Na mapie brak studni SW-1 prosimy o poprawienie rysunku.
Odpowiedź:
Studnia wodomierzowa SW-1 jest zaznaczona na rys.4 na działce nr ewid. 44/2.

Pytanie nr 10.
W przedmiarze w pozycji 32 jest 2 szt. zasuw wg rysunku 20 powinno być 6 szt. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Ilość zasuw DN 80 w studniach wodomierzowych wynosi 6 szt. (w przedmiarze w poz. 32 jest 3 kpl. zasuw tj. 6 szt.).

Pytanie nr 11.
W opisie i przedmiarze w zakresie rzeczowym inwestycji jest 2205 m rury PE fi 40x 2,4 mm wg. profili ilość rury PE 2 fi 40×2,4 mm powinna być 2245,5 m. Prosimy o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedz:
Wg zestawienia długości przyłączy wykonanie przyłączy z rur PE fi 40×2,4 mm wynosi 2.146,5 m.

Pytanie nr 12.
Ilość przyłączy rura PE fi 40×2,4 mm w przedmiarze 82 szt. wg mapy jest 80 szt. Prosimy o wyjaśnienie i poprawienie przedmiaru.
Odpowiedz:
Wg. zestawienia przyłączy wodociągowych zaprojektowano: – 80 szt. przyłączy z rur PE fi 40×2,4 mm o łącznej długości 2146,5 m, – 3 szt. przyłączy z rur PE fi 50×3,0mm o łącznej długości 276,0 m.

Pytanie nr 13.
W przedmiarze jest 2 szt. studzienek wodomierzowych fi 600 zgodnie z rys. 17 brak jest wskazania na mapie lokalizacji tych studni wraz z przyłączami. Prosimy o wskazanie w którym miejscu maja być studzienki z przyłączami.
Odpowiedź:
Studzienki wodomierzowe są zlokalizowane: – na działce o nr ewd. 72/4 w miejscowości Nasławice (posesja nr 32) i na działce o nr ewid. 191/1 w miejscowości Węgrce Szlacheckie (posesja nr 18).

Pytanie nr 14.
Proszę o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarach jest więcej zaworów antyskażeniowych i filtrów siatkowych niż wodomierzy?
Odpowiedź:
Poz. 75 obejmuje 2 studzienki wodomierzowe z wyposażeniem, ale bez wodomierzy. Stąd róznica w ilości wodomierzy, a zaworów antyskażeniowych i filtrów siatkowych.

Pytanie nr 15.
W przedmiarze w pozycji 73 jest przecisków 145m, wg mapy jest ich 148 proszę o poprawienie przedmiaru.
Odpowiedź:
Poprawna ilość przecisków to 148 m.

Pytanie nr 16.
Proszę o wyjaśnienie obmiaru w poz. 71.
Odpowiedź:
Należy przyjąć obmiar 2274,5 m.

Pytanie nr 17.
Proszę o dołączenie dokumentacji geologicznej.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieści na stronie bip.klimontow.akcessnet.net dokumentacje geologiczną.

Pytanie Nr 18.
Czy w ramach inwestycji przewidziane są drzewa lub krzewy do wycięcia? Jeżeli tak, to proszę o informacje, kto jest odpowiedzialny za uzyskanie zezwoleń administracyjnych na ich wycinkę, oraz kto poniesie koszty związane z uzyskaniem pozwoleń i samą wycinką?
Odpowiedź:
W projekcie wodociągu nie przewiduje się wycinki drzew.

Pytanie nr 19.
Prosimy o potwierdzenie w jaki sposób będą rozliczane ewentualne roboty dodatkowe, nie ujęte w dokumentacji projektowej, SIWZ, Specyfikacjach technicznych, projekcie, których nie można przewidzieć na etapie postepowania?
Odpowiedz:
Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ (projekt umowy § 14 pkt. 5)

Pytanie nr 20.
Proszę o potwierdzenie, że jeżeli ilość pompowań wody będzie większa od założonej przez projektanta w przedmiarach inwestorskich, wówczas dodatkowe pompowanie będzie rozliczane według dziennika pompowań.
Odpowiedź:
Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ.

Pytanie Nr 21.
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomości objętą przedmiotowym projektem.

Pytanie nr 22.
Czy należy sporządzić projekt organizacji ruchu dla dróg gminnych?
Odpowiedź.
Tak.

Pytanie nr 23.
Proszę o informacje, czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajecie pasa drogowego dróg gminnych? Jeśli tak to proszę o udostepnienie uchwały Rady Gminy z podanymi wysokościami stawek za zajecie pasa drogowego.
Odpowiedź:
Tak. Uchwala znajduje się na stronie http://www.bip.klimontow.akcessnet.net/upload/20070227145652tiemsj31i5h1.pdf

Pytanie nr 24.
Proszę o informacje czy przy wycenie armatury należy uwzględnić żeliwo szare, czy żeliwo sferoidalne?
Odpowiedź:
Przy wycenie armatury należy uwzględnić armaturę z żeliwa sferoidalnego.

Pytanie nr 25.
Proszę o udostepnienie decyzji wydanej przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu dotyczącej nadzoru archeologicznego. Proszę o określenie zakresu prac ziemnych w których należy uwzględnić nadzór archeologiczny oraz o uzupełnienie przedmiarów o te pozycję.
Odpowiedź:
Zamawiający zamieści na stronie bip.klimontow.akcessnet.net skan Postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Kierownik Delegatury w Sandomierzu znak: DS./IA-4330/962/08 z dnia 04.12.2008 roku. Zgodnie z postanowieniem nadzór archeologiczny prac ziemnych należy zapewnić dla całej projektowanej inwestycji.

Pytanie nr 26.
Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji proszę o sprecyzowanie jakie rury PE należy uwzględnić przy wycenie – w przedmiarach są rury PE SDR 11 natomiast w dokumentacji (opis techniczny) są rury PE SDR 17.
Odpowiedź:
Takie jak w dokumentacji projektowej – rury PE SDR 17 PN10.

Pytanie nr 27.
Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji proszę o weryfikację ilości zasuw DN 100 mm – przedmiary poz. 29 uwzględniają 16 szt. natomiast w dokumentacji – schematy węzłów – 13 szt.
Odpowiedź:
Ilość zasuw DN 100 mm wynosi 16 szt. (na schematach węzłów jest 16 szt. zasuw DN 100).

Pytanie nr 28.
Z uwagi na rozbieżności w dokumentacji proszę o weryfikacje ilości zasuw DN 80 mm – przedmiary poz. 32 uwzględniają 3 szt., natomiast w dokumentacji – schematy studni wodomierzowej – 6 szt.
Odpowiedź:
Ilość zasuw DN 80 w studniach wodomierzowych wynosi 6 szt. (w przedmiarze w poz. 32 jest 3 kpl. zasuw tj. 6 szt.).

Pytanie nr 29.
Prosimy o zamieszczenie na Państwa stronie internetowej dotyczącej tego przetargu decyzji, uzgodnień i postanowień będących podstawa opracowania projektu, w szczególności decyzje wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu, uzgodnienie wydane przez Urząd Gminy w Klimontowie w sprawie lokalizacji wodociągu w pasach drogowych, uzgodnienie wydane przez Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach Rejonowy Oddział w Sandomierzu, postanowienie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach Delegatura w Sandomierzu.
Odpowiedz:
Zamawiający zamieści wymienione decyzje i uzgodnienia na stronie bip.klimontow.akcessnet.net.

Pytanie nr 30.
Prosimy o informacje, czy będą pobierane opłaty za zajecie pasa drogowego i zarówno drogi powiatowej jak i dróg gminnych?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie nr 31.
W załączonym przedmiarze robót w pozycji nr 77 ujęto wodomierze skrzydełkowe domowe w ilości 81 szt. Czy w ofercie należy ująć koszt wodomierzy, czy zostaną one dostarczone przez Inwestora?
Odpowiedź:
Kosztu wodomierzy nie należy ujmować w kosztorysie ofertowym, gdyż zostaną one dostarczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Pytanie nr 32.
Zapisy SIWZ:
„Rozdział XI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw WYKLUCZENIA. 5.2.Sposob oceny spełnienia warunków udziału w postepowaniu:
5.1.Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu odbywa się dwuetapowo.
5.2.Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy wykonawcy zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty i stanowić będzie wstępne potwierdzenie ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
5.3.Zamawiajacy przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postepowaniu”
Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ cytowanych powyżej poprzez precyzyjne i jednoznaczne określenie jakie oświadczenia i dokumenty Wykonawca winien złożyć w pierwszym etapie postępowania a jakie na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia ze wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu.
Odpowiedź:
Do oferty należy dołączyć dokumenty wymienione w rozdziale XI SIWZ, które będą podlegały ocenie wstępnej.
W etapie drugim po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający może wezwać do złożenia dokumentów potwierdzających informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty.