2014Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości 3 400 000 PLN
Usługi udzielania kredytu
2014/S 101-177025
z dnia 27.05.2014r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Prosimy o informację, czy na wekslu i deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.
Odpowiedź 1
TAK

Pytanie 2
Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):
Odpowiedź 2
NIE

Pytanie 3
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):
Odpowiedź 3
NIE

Pytanie 4
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Odpowiedź 4
NIE

Pytanie 5
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.
Odpowiedź 5
NIE

Pytanie 6
Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN)
Odpowiedź 6
NIE

Pytanie 7
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).
Odpowiedź 7
NIE

Pytanie 8
Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego
Odpowiedź 8

 • wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN): 9 850
 • wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
 • wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN): 0
 • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN): 0
 • wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN): 0

Pytanie 9
Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

 • wartość zawartych umów (w tys. PLN):
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):
 • wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

Odpowiedź 9

 • wartość zawartych umów (w tys. PLN): 3 194
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 1 878
 • wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN): 5 397
  w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN): 1 531

Pytanie 10
Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):
Odpowiedź 10
NIE

Pytanie 11
Prosimy o przedstawienie założeń, których skutkiem jest spadek wartości pozycji Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w roku 2014 stosunku do poniesionych w roku 2013.
Odpowiedź 11
Kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2013 według sprawozdania RB 28 S na koniec 2013 roku wynosi 8 094 440,45 zł, natomiast kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w roku 2014 według Wieloletniej Prognozy Finansowej (ostatnia zmiana z 9 czerwca 2014 roku) wynosi 8 226 952,53 zł

Pytanie 12
Prosimy o informację, czy Zamawiający jest powiązany kapitałowo i organizacyjnie z innymi instytucjami. Jeżeli tak, prosimy o ich wskazanie.
Odpowiedź 12
NIE

Pytanie 13
Prosimy o podanie kwoty kredytu z ogłoszonego przetargu w rozbiciu na:

 • sfinansowanie planowanego deficytu
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Odpowiedź 13

 • sfinansowanie planowanego deficytu – 2 600 000 zł
 • spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 800 000 zł

Pytanie 14
Czy Gmina ma zawarte umowy na otrzymane dotacje z UE? (kwoty, terminy, na jaki cel)? Prosimy o wykaz takich projektów z podaniem kwoty dotacji wynikającej z poszczególnej umowy
Odpowiedź 14

 1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Olbierzowice.
  Cel – poprawa warunków życia mieszkańców sołectwa Olbierzowice poprzez budowę sieci wodociągowej
  Dotacja – 378 618,00
  Termin – do 31.05.2015
 2. Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne)-służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów
  Cel – Rozwój rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę siłowni zewnętrznych w celu udostępnienia mieszkańcom infrastruktury umożliwiającej zagospodarowanie czasu wolnego
  Dotacja- 25 000,00
  Termin- 30.06.2014
 3. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
  Cel – wspólne przygotowanie i realizacja w partnerstwie z 117 Jednostkami Samorządu Terytorialnego Województwa Świętokrzyskiego Indywidualnego Projektu Kluczowego e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego
  Dotacja – 65 084,97
 4. Dostęp od Internetu szansą na rozwój Gminy Klimontów
  Cel – zapewnienie dostępu di Internetu dla 120 gospodarstw domowych i 3 jednostek podległych
  Gimnazjum im Papieża Jana Pawła II w Klimontowie 31szt., Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie 31szt., GOK w Klimontowie 11szt.
  Dotacja – 1 837 755,00
  Termin – 31.12.2015
 5. e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST
  Cel – przygotowanie i wspólna realizacja zadania inwestycyjnego – Indywidualnego Projektu kluczowego „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”
  Dotacja – 192 683,93
  Termin – 2015 rok

Pytanie 15
Czy Gmina korzysta z wykupu wierzytelności , faktoringu, forfaitingu, leasingu?
Odpowiedź 15
NIE

Pytanie 16
Czy Gmina udzielała poręczeń? (za kogo, beneficjent, termin obowiązywania, itp.)
Odpowiedź 16
NIE

Pytanie 17
Czy Gmina posiada akcje, udziały w innych podmiotach?
Odpowiedź 17
NIE

Pytanie 18
Czy zabezpieczeniem spłaty kredytu oprócz weksla będzie również oświadczenie o poddaniu się egzekucji opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy?
Odpowiedź 18
NIE

Pytanie 19
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytowej warunków w brzmieniu:
„Kredytobiorca zobowiązuje się do:

 1. Dostarczania na żądanie Banku uwiarygodnionych sprawozdań statystycznych, których obowiązek sporządzenia wynika z przepisów prawnych dotyczących sprawozdawczości budżetowej, niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej,
 2. Informowania każdorazowo na żądanie Banku o zaciągniętych kredytach długoterminowych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach z podaniem ich wysokości, terminów spłat oraz form ich zabezpieczenia
 3. Informowania o każdej zmianie adresu, nazwy, siedziby”

Odpowiedź 19
TAK

Pytanie 20
Prosimy o informację, czy ze względu na przypadający 31.03.2015r. termin spłaty pierwszej raty kapitału, Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ część III punkt 4 tj. z zapisu „Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 31.03.2015 roku” na zapis „Okres karencji w spłacie rat kapitałowych do 30.03.2015 roku”?
Odpowiedź 20
NIE

Pytanie 21
Prosimy o informację, czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację SIWZ część XXV punkt 15 tj. zapisu „Za zmianę warunków umowy bank nie będzie pobierał opłat od Zamawiającego” i dopuszczenie pobierania przez bank opłat zgodnie z taryfą opłat i prowizji obowiązująca w banku.
Odpowiedź 21
NIE

Pytanie 22
Prosimy również o udostępnienie wykazu aktualnie funkcjonujących kredytów, pożyczek, zobowiązań o charakterze kredytowym z podaniem wierzyciela, kwoty zadłużenia, terminu spłaty oraz zabezpieczenia.
Odpowiedź 22
Wykaz zaangażowani Gminy Klimontów- stan na 31.05.2014 r.

Lp Nazwa podmiotu Waluta zadłużenia Typ długu Data zawarcia umowy Kwota bieżącego zadłużenia Data całkowitej spłaty Zabezpieczenie
1 ING BANK ŚLĄSKI PLN KREDYT 14.04.2010 200 000 31.05.2015 WEKSEL
2 BGK KIELCE PLN KREDYT 30.11.2010 1 800 000 31.05.2018 WEKSEL
3 BGK KIELCE PLN KREDYT 30.05.2011 1 720 000 31.03.2021 WEKSEL
4 NBS SOLEC ZDRÓJ PLN KREDYT 25.08.2011 2 680 000 30.11.2021 WEKSEL
5 NBS SOLEC ZDRÓJ PLN KREDYT 29.10.2012 450 000 31.03.2023 WEKSEL
Ogółem 6 850 000