2014Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Budowa małej infrastruktury (siłownie zewnętrzne) – służące rozwojowi aktywnych form wypoczynku w miejscowości Klimontów” ogłoszenie BZP nr 179408 z dnia 28.05.2014r.

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość alternatywnego rozwiązania siłowni zewnętrznej opartego o system zwartej koncepcji stacji treningowych połączonych łącznikami do ćwiczeń, który rożni się od urządzeń pojedynczych wskazanych przez Państwa. Jako firma chcemy przystąpić do przetargu, ale nasz system treningowy różni się parametrami, są inne niż wskazane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Nie zmienia to faktu, że system proponowanych przez nas urządzeń siłowych służy do ćwiczeń wszystkich partii mięśniowych. Proszę o informację jakie są Państwa oczekiwania wobec siłowni zewnętrznej, jakie partie mięśni mają być ćwiczone. Na tej podstawie przygotujemy i złożymy właściwą ofertę.
Odpowiedź 1.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość alternatywnego rozwiązania siłowni zewnętrznej opartego o system zwartej koncepcji stacji treningowych połączonych łącznikami do ćwiczeń.
Wymagania dotyczące siłowni zewnętrznych zostały określone w dokumentacji technicznej (załącznik SIWZ).

Pytanie 2.
Proszę o podanie wielkości budżetu jaki jest przeznaczony na realizację zadania, w tym siłowni zewnętrznej.
Odpowiedź 2.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 92 000.00zł.