2014Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa dróg gminnych, wewnętrznych na terenie Gminy Klimontów o łącznej długości 2098 mb”ogłoszenie BZP nr 72932 z dnia 05.03.2014r.

Wyjasnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga załączenia do kosztorysów ofertowych zestawień robocizny, materiałów i sprzętu?
Odpowiedź 1
Zamawiający nie wymaga składania zestawień robocizny, materiałów i sprzętu.