2013Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przebudowa drogi gminnej nr 331004 Ossolin-Śniekozy od km 0+000 do km 1+585”.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym oraz szczegółową specyfikacją techniczną robót dot. w/w zadania?
Odpowiedź
Zamawiający nie dysponuje projektem budowlanym. Zamawiający dysponuje szczegółową specyfikacją techniczną robót dot. w/w zadania. Specyfikacja techniczna zostanie zamieszczona na BIP Zamawiającego.

Pytanie 2.
Czy Wykonawca przy obliczaniu ceny powinien uwzględnić wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową oraz koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej?
Odpowiedź
Wykonawca przy obliczaniu ceny powinien uwzględnić wykonanie skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową natomiast nie powinien uwzględniać koszt geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie 3.
Prosimy o podanie kategorii ruchu na drodze Ossolin-Śniekozy (KR1-KR6)?
Odpowiedź
KR1