2015Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na :
„Odbudowa, przebudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych tj.:
1. Przebudowa drogi gminnej nr 331031 Pęchów-Kolonia Gać od km 0+000 do km 0+830
2. Odbudowa drogi gminnej nr 331047 Ułanowice przez wieś od km 0+272 do km 0+670”
ogłoszenie BZP nr 34481 z dnia 12.03.2015r.

Wyjasnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych wg aktualnych Wymagań Technicznych WT-2 i WT-1 2010?
Odpowiedź 1.
W przypadku norm poprawionych (aktualnych) należy się odnieść do norm obowiązujących dlatego dopuszcza się projektowanie mieszanek mineralno-asfaltowych według WT-1 i WT-2 2010.

Pytanie 2.
Proszę o podanie kategorii ruchu projektowanych odcinków.
Odpowiedź 2.
Kategoria ruchu dla projektowanych odcinków to KR 1.