2015Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Przebudowa dróg w miejscowościach Konary, Konary Kolonia, Pokrzywianka w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego” ogłoszenie BZP nr 29066 z dnia 10.02.2015r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wykonawcy o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1.
Dot. poz. 3.8 kosztorysu ofertowego Droga gminna w m. Pokrzywianka – prosimy o zamieszczenie rysunku korytka żelbetowego
Odpowiedź 1.
Zamawiający zamieści rysunek korytka żelbetowego

Pytanie 2.
Dot. poz. 3.9 kosztorysu ofertowego Droga gminna Pokrzywianka-Wola Konarska – prosimy o zamieszczenie rysunku korytka żelbetowego.
Odpowiedź 2.
Zamawiający zamieści rysunek korytka żelbetowego na stronie www.bip.klimontow.akcessnet.net

Pytanie 3.
Prosimy o podanie nazwy oraz adresu Zamawiającego.
Odpowiedź 3.
Zgodnie z pkt I. SIWZ

Pytanie 4.
Prosimy o podanie średnicy słupków znaków oraz podanie jakiej generacji folię na znakach należy zastosować.
Odpowiedź 4.
Średnica słupków znaków fi 50mm, folia 1-ej generacji

Pytanie 5.
Dot. poz. 3.3 kosztorysu ofertowego Droga gminna w m. Pokrzywianka – czy przepusty mają być wykonane rur żelbetowych czy betonowych?
Odpowiedź 5.
Przepusty należy wykonać z rur żelbetowych typu WIPRO

Pytanie 6.
Dot. poz. 3.3 kosztorysu ofertowego Droga gminna Pokrzywianka-Wola Konarska – czy przepusty mają być wykonane rur żelbetowych czy betonowych?
Odpowiedź 6.
Przepusty należy wykonać z rur żelbetowych typu WIPRO

Pytanie 7.
Dot. poz. 3.4 kosztorysu ofertowego Droga gminna Pokrzywianka-Wola Konarska – czy przepusty mają być wykonane rur żelbetowych czy betonowych?
Odpowiedź 7.
Przepusty należy wykonać z rur żelbetowych typu WIPRO

Pytanie 8.
Dot. poz. 3.3 kosztorysu ofertowego Droga gminna Konary Kolonia Pomnik – czy przepusty mają być wykonane rur żelbetowych czy betonowych?
Odpowiedź 8.
Przepusty należy wykonać z rur żelbetowych typu WIPRO

Pytanie 9.
Dot. poz. 2.4 kosztorysu ofertowego Droga gminna Pokrzywianka-Zaoraniec-Konary – prosimy o zamieszczenie rysunku ścianki czołowej
Odpowiedź 9.
Zamawiający zamieści rysunek ścianki czołowej na stronie www.bip.klimontow.akcessnet.net

Pytanie 10.
Dot. poz. 2.3 kosztorysu ofertowego Droga gminna Wola Konarska-Przepiórów– czy przepusty mają być wykonane rur żelbetowych czy betonowych?
Odpowiedź 10.
Przepusty należy wykonać z rur żelbetowych typu WIPRO

Pytanie 11.
Czy oryginał wadium może być złożony wraz z ofertą w przypadku wysyłania oferty pocztą?
Odpowiedź 11.
Dowód wniesienia wadium może być złożony wraz z ofertą w przypadku wysyłania oferty pocztą.