2014Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. „ Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 9
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie map do celów projektowych?

Odpowiedź nr 9
Wykonanie mapy do celów projektowych należy do Wykonawcy prac projektowych. Mapę do celów projektowych należy sporządzić tylko dla wariantu preferowanego.

Pytanie nr 10
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to prosimy o uszczegółowienie zakresu wykonania wspomnianych wcześniej pomiarów. Są to informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 10
Wykonanie pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości należy do Wykonawcy prac projektowych. Zakres ww. pomiarów powinien odpowiadać metodologii sporządzania kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania na środowisko, koniecznych do uzyskania decyzji środowiskowej.

Pytanie nr 11
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie badań zanieczyszczeń atmosfery oraz wykonanie innych raportów, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony środowiska? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to prosimy o uszczegółowienie zakresu wykonania wspomnianych wcześniej badań, raportów i ekspertyz. Są to informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź nr 11
Jak w odpowiedzi nr 10

Pytanie nr 12
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych podlegającym rozbiórkom?

Odpowiedź nr 12
Do Wykonawcy należy wykonanie inwentaryzacji oraz dokumentacji obiektów budowlanych podlegających rozbiórkom.

Pytanie nr 13
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi i posadowienia obiektu? Jeżeli tak, to w jakiej formie należy te badania przedstawić: opinii geotechnicznej, dokumentacji badań podłoża czy projektu geotechnicznego.

Odpowiedź nr 13
Do Wykonawcy należy wykonanie badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb budowy drogi i posadowienia obiektu. Badania należy przedstawić w formie opinii geotechnicznej wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego.

Pytanie nr 14
Czy do Wykonawcy prac objętych niniejszym postępowaniem należy wykonanie inwentaryzacji zieleni? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna to prosimy o odpowiedź czy inwentaryzację należy wykonać dla każdego z wariantów przebiegu obwodnicy czy tylko dla wariantu wybranego, który uzyska decyzję środowiskową.

Odpowiedź nr 14
Wykonanie inwentaryzacji zieleni należy do Wykonawcy prac projektowych, którą należy wykonać tylko dla wariantu wybranego.