2014Przetargi

Wyjaśnienie treści SIWZ

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:
Opracowanie Studium wykonalności z koncepcją programowo – przestrzenną oraz uzyskanie decyzji środowiskowej i wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pt. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budową obwodnicy Klimontowa”, ogłoszenie BZP nr 226049 z dnia 27.10.2014r.

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu Wykonawców którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:

  • 1 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej;
  • 1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego lub projektu przetargowego lub projektu wykonawczego;
  • 1 raport oceny oddziaływania na środowisko.
    W/w usługi dotyczą budowy, przebudowy lub rozbudowy drogi klasy minimum G.

Dopuszczenie, jako alternatywa dla programu funkcjonalno użytkowego, doświadczenia zawodowego wykonawcy polegającego na wykonaniu projektu przetargowego lub wykonawczego, rozszerza krąg potencjalnych wykonawców o doświadczone firmy, potrafiące opracować kompletną dokumentację projektową z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a co za tym idzie zwiększa konkurencję.
Należy nadmienić, że opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego wymaga dużo mniej doświadczenia i starań niż wykonanie dokumentacji przetargowej lub wykonawczej. Jednak oba w/w opracowania służą jako dokument przetargowy, do wyłonienia w przetargu wykonawcy robót budowlanych wg przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r Nr 907) – „Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne”. Wszystkie powyższe elementy zawiera projekt wykonawczy i przetargowy tylko w większym stopniu szczegółowości.

Odpowiedź nr 1
Zamawiający zmienia treść SIWZ w zakresie pkt. X ust.1 pkt. b)
b) Doświadczenie zawodowe:
wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował (zakończył) co najmniej:

  • 1 opracowanie dokumentacji projektowej tj. koncepcja programowo-przestrzenna lub Program Funkcjonalno-Użytkowy, lub raport oceny oddziaływania na środowisko dotyczące budowy drogi klasy minimum G;

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu, o którym mowa w punkcie X.2.b) „1 opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego” dla drogi klasy minimum G, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie PFU dla MOP-ów będących częścią drogi klasy S.

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie uzna spełnienia wymogu dot. Opracowania programu funkcjonalno-użytkowego – dla drogi klasy minimum G – dla MOP-ów będących częścią drogi klasy S. Ponadto zmianie ulegają warunki udziału w postępowaniu dot. doświadczenia zawodowego (odp. Wyżej).

Pytanie nr 3
Zgodnie z punktem 5 OPZ-istniejące terenowe uwarunkowania, Wykonawca ma przeprowadzić ekspertyzę istniejących obiektów mostowych na DW 758. W punkcie 6 OPZ – stan projektowany, Zamawiający określił parametry rozbudowanej DW 758 po istniejącym śladzie. Czy w świetle powyższych zapisów w ramach przedmiotowego postępowania ma być wykonana również koncepcja rozbudowy istniejącego odcinka DW 758? Jeśli tak, to prosimy o podanie odcinka jaki ma zostać uwzględniony do przebudowy w dokumentacji.

Odpowiedź nr 3
Ekspertyza jako ocena stanu technicznego obiektu, powinna odpowiedzieć na pytanie, czy obiekt mostowy będzie przydatny do założonej klasy obiektu i drogi, jaką klasę wg obliczeń sprawdzających obecnie posiada oraz czy remont, przebudowa lub rozbudowa jest konieczna lub wystarczająca, aby dostosować jego nośność i parametry do założonej klasy.

Pytanie nr 4
Czy miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych i autobusów mogą być zlokalizowane w tym samym miejscu co miejsce ważenia pojazdów?

Odpowiedź nr 4 
Zamawiający uznaje jako zasadne lokalizację miejsca postojowego dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz miejsca do ważenia pojazdów w tym samym miejscu.

Pytanie nr 5
Czy w ramach koncepcji należy zaprojektować lokalizację preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów (oznakowanie zmiennej treści, wagi dynamiczne, itp.)?

Odpowiedź nr 5
Należy zaprojektować w ramach koncepcji lokalizację preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów.

Pytanie nr 6
W punkcie 6a – zawartość opracowań objętych zamówieniem, Koncepcja programowo-przestrzenna, Zamawiający ustalił szczegółowość geologicznych prac polowych na odcinkach trasy. Prosimy o podanie zakresu badań geologicznych w przypadku obiektów mostowych, aby oferty były porównywalne. Czy badania geologiczne mają być wykonane dla wszystkich wariantów opracowanych koncepcji?

Odpowiedź nr 6
Badania geologiczne przy obiektach mostowych należy wykonać przynajmniej 1 odwiert przy każdej podporze skrajnej i środkowej.
Badania geologiczne mają być wykonane dla wybranego wariantu koncepcji.

Pytanie nr 7
Czy wszystkie warianty koncepcji maja zostać opracowane na mapach do celów projektowych?

Odpowiedź nr 7
Proponowane warianty koncepcji (minimum 3) Wykonawca przedstawi na ortofotomapie w skali 1:5000, następnie po wyborze wariantu preferowanego – wariant ten naniesiony zostanie na mapę do celów projektowych, na której będzie się odbywało dalsze projektowanie. Zgodnie z OPZ pkt 6b.

Pytanie nr 8
Zgodnie z punktem 8.3 OPZ – Opracowanie Program Funkcjonalno-Użytkowy dla wariantu wybranego, zamawiający oczekuje wykonania pomiarów „hałasu i innych uciążliwości”. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wykonania pomiarów hałasu. Jeśli tak to na jakim odcinku i co Zamawiający rozumie pod stwierdzeniem „innych uciążliwości”.

Odpowiedź nr 8
Zamawiający potwierdza wykonanie pomiarów hałasu dla całej długości opracowania po istniejącym śladzie DW 758 oraz dla preferowanego wariantu obwodnicy Klimontowa. Wykonanie pomiarów hałasu jak i pomiarów powietrza i wody które są niezbędne do złożenia wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.